หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล
นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์กรมป่าไม้ 100 ปี. (ไพโรจน์ สุวรรณกร) 02-579-2740

อีเมล. -
ส่วนอำนวยการ
นายธนากร กีรติภควัต
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์กรมป่าไม้ 100 ปี. (ไพโรจน์ สุวรรณกร) 02-579-2740#5103

อีเมล. -
นายสิชล เสือปรางค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์กรมป่าไม้ 100 ปี. (ไพโรจน์ สุวรรณกร) 02-579-2740#5103

อีเมล. -
นางสาววราภรณ์ มากสวาสดิ์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน การบัญชี
ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์กรมป่าไม้ 100 ปี. (ไพโรจน์ สุวรรณกร) 02-579-2740#5103

อีเมล. -
นายอิศรพงศ์ กุลไทย
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์กรมป่าไม้ 100 ปี. (ไพโรจน์ สุวรรณกร) 02-579-2740#5103

อีเมล. -
นายธนากร กีรติภควัต
หัวหน้าฝ่ายจิตอาสา
ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์กรมป่าไม้ 100 ปี. (ไพโรจน์ สุวรรณกร) 02-579-2740#5103

อีเมล. -
นายอนุชา กันเมือง
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์กรมป่าไม้ 100 ปี. (ไพโรจน์ สุวรรณกร) 02-579-2740#5103

อีเมล. -
ส่วนยุทธศาสตร์และแผนงานตามแนวพระราชดำริ
นายกานดิษฎ์ สิงหากัน
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงานตามแนวพระราชดำริ
ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์กรมป่าไม้ 100 ปี (ไพโรจน์ สุวรรณกร) 02-579-2740#5059

อีเมล. -
นายอุปดิศร์ ฉัตรคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์กรมป่าไม้ 100 ปี (ไพโรจน์ สุวรรณกร) 02-579-2740#5059

อีเมล. -
นางสาวเพ็ญนภา หลอดคำ
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการ
ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์กรมป่าไม้ 100 ปี (ไพโรจน์ สุวรรณกร) 02-579-2740#5059

อีเมล. -
นายณรงค์ ทองรักษ์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์กรมป่าไม้ 100 ปี (ไพโรจน์ สุวรรณกร) 02-579-2740#5059

อีเมล. -
นางสาวพรพรรณ เจิดอัศวสิน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์
ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์กรมป่าไม้ 100 ปี (ไพโรจน์ สุวรรณกร) 02-579-2740#5059

อีเมล. -
นางสาวพรพรรณ เจิดอัศวสิน
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์กรมป่าไม้ 100 ปี (ไพโรจน์ สุวรรณกร) 02-579-2740#5059

อีเมล. -
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ
นายสรนันท์ จำปาศรี
ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์กรมป่าไม้ 100 ปี (ไพโรจน์ สุวรรณกร) 02-579-2740#5060

อีเมล. -
นางสาวทิชานันท์ ดิฐษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์กรมป่าไม้ 100 ปี (ไพโรจน์ สุวรรณกร) 02-579-2740#5060

อีเมล. -
นางสาวโสภิดา ยี่สุ่นสี
หัวหน้าฝ่ายประสานงานโครงการภาคกลาง
ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์กรมป่าไม้ 100 ปี (ไพโรจน์ สุวรรณกร) 02-579-2740#5060

อีเมล. -
นางสาวทิชานันท์ ดิฐษา
หัวหน้าฝ่ายประสานงานโครงการภาคเหนือ
ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์กรมป่าไม้ 100 ปี (ไพโรจน์ สุวรรณกร) 02-579-2740#5060

อีเมล. -
นายอัครพงษ์ นาคถนอม
หัวหน้าฝ่ายประสานงานโครงการภาคใต้
ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์กรมป่าไม้ 100 ปี (ไพโรจน์ สุวรรณกร) 02-579-2740#5060

อีเมล. -
นายกมลวรรณ อุมะมานิต
หัวหน้าฝ่ายประสานงานโครงการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์กรมป่าไม้ 100 ปี (ไพโรจน์ สุวรรณกร) 02-579-2740#5060

อีเมล. -
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
นายนพดล โอภาสเสถียร
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์กรมป่าไม้ 100 ปี. (ไพโรจน์ สุวรรณกร) 02-579-2740#5060

อีเมล. -
นายนพดล โอภาสเสถียร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์กรมป่าไม้ 100 ปี (ไพโรจน์ สุวรรณกร) 02-579-2740#5060

อีเมล. -
นางสาวพิมพิลัย ขันทรี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์กรมป่าไม้ 100 ปี (ไพโรจน์ สุวรรณกร) 02-579-2740#5060

อีเมล. -
นายนพดล ภูววิมล
หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ
ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์กรมป่าไม้ 100 ปี (ไพโรจน์ สุวรรณกร) 02-579-2740#5060

อีเมล. -
นางสาวพิมพิลัย ขันทรี
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์กรมป่าไม้ 100 ปี (ไพโรจน์ สุวรรณกร) 02-579-2740#5060

อีเมล. -
นายนพดล โอภาสเสถียร
หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูไม้เขตพระราชฐานและพื้นที่พิเศษ
ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์กรมป่าไม้ 100 ปี (ไพโรจน์ สุวรรณกร) 02-579-2740#5060

อีเมล. -
ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้ในเขตพระราชฐานและพื้นที่พิเศษ
นางสาวช่อแพร ทินพรรณ์
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้ในเขตพระราชฐานและพื้นที่พิเศษ
ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์กรมป่าไม้ 100 ปี (ไพโรจน์ สุวรรณกร) 02-579-2740

อีเมล. -
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณนายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 8/1/2567 11:51:27
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :