หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
กองการอนุญาต
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล
นายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ
ผู้อำนวยการกองการอนุญาต
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5209
โทรสาร. 02-5795786
อีเมล. -
ส่วนอำนวยการ
นางสาวกุลธิดา คำใจ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5795786#5216
โทรสาร. 02-5795786
อีเมล. -
นางสาวภาวินี วัดสัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5795786#5209
โทรสาร. 02-5795786
อีเมล. -
นางสาวพิมพ์นิภา ระเริง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5795786#5209
โทรสาร. 02-5795786
อีเมล. -
นายณชัยกร ผาทิพพาที
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5795786#5209
โทรสาร. 02-5795786
อีเมล. -
นายอดิเทพ ปะมะ
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5206
โทรสาร. 02-5792391
อีเมล. -
ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
นายรังษี ผ่องสว่าง
ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5794852
โทรสาร. 02-5796533
อีเมล. -
นายสรายุทธ เภสัชชะ
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคเหนือ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5794852#5202,5203
โทรสาร. 02-5794852
อีเมล. -
ว่าที่ร้อยตรีภูมิรัตน์ นาคอุดม
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคกลาง
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5794852#5202,5203
โทรสาร. 02-5794852
อีเมล. -
นางรังษี ผ่องสว่าง
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5794852#5202,5203
โทรสาร. 02-5794852
อีเมล. -
นายศุภฤกษ์ รัชฎาวงษ์
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคใต้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5794852#5202,5203
โทรสาร. 02-5794852
อีเมล. -
นางสาวรัตนา สอาดนัก
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5794852#5202,5203
โทรสาร. 02-5794852
อีเมล. -
นางสาวปาณิศา ณัฎฐภูมิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5794852#5202,5203
โทรสาร. 02-5794852
อีเมล. -
ส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์
นายสมภพ อุ่นใจ
ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5206
โทรสาร. 02-5792391
อีเมล. -
นางชุติกาญจน์ สรรเสริญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5206
โทรสาร. 02-5792391
อีเมล. -
นางสาวนิศาภัทร์ โต่นวุธ
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้และของป่าภาคเหนือ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 # 5206
โทรสาร. 02-5792391
อีเมล. -
นางมารศรี แก้วปราณี
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้และของป่าภาคกลาง
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5206
โทรสาร. 02-5792391
อีเมล. -
นายฐานันดร เพ็ชรดี
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้และของป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 # 5206
โทรสาร. 02-5792391
อีเมล. -
นายเอกธัช วรนิธิภัค
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้และของป่าภาคใต้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5206
โทรสาร. 02-5792391
อีเมล. -
ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
นายประยุทธ์ เสี้ยวยิ้ม
ผู้อำนวยการส่วนใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5208
โทรสาร. 02-5799567
อีเมล. -
นางสาวราตรี บุญรอด
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื่้นที่ป่า ภาคเหนือ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5208
โทรสาร. 02-5799567
อีเมล. -
นายประยุทธ์ เสี้ยวยิ้ม
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ภาคกลาง
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5208
โทรสาร. 02-5799567
อีเมล. -
นางสาวกุลธิดา คำใจ
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ภาคใต้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5208
โทรสาร. 02-5799567
อีเมล. -
นายกฤษดา ศรีสง่า
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5208
โทรสาร. 02-5799567
อีเมล. -
นางสาวฐิติพรรณ แตงหมี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5208
โทรสาร. 02-5799567
อีเมล. -
ส่วนคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
นางสาวรุ่งกานต์ โลศิริ
ผู้อำนวยการส่วนคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5208
โทรสาร. 02-5799567
อีเมล. -
นางสาวรุ่งกานต์ โลศิริ
หัวหน้าฝ่ายจัดประชุม
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5208
โทรสาร. 02-5799567
อีเมล. -
นางสาวโสภิดา ยี่สุ่นสี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5208
โทรสาร. 02-5799567
อีเมล. -
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณนายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 8/1/2567 13:38:54
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :