หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
กลุ่มนิติการ
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นายวิจารณ์ เสนสกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5670
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาววรรณา มีเหม็ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5668,5670
โทรสาร. 02-5615144
ฝ่ายวิเคราะห์และนิติกรรมสัญญา
นายประวิทย์ ชะรอยรัมย์
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และนิติกรรมสัญญา
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5211,5667
โทรสาร. 02-5799569
ฝ่ายสืบสวนสอบสวน
นายวิชิต กัณหา
หัวหน้าฝ่ายส่วนสืบสวนสอบสวน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5669
โทรสาร. 02-5615230
ฝ่ายคดีทั่วไป
นางจิณณพัต แก้วเขื่อนขันธ์
หัวหน้าฝ่ายคดีทั่วไป
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5603
โทรสาร. 02-5615305
ฝ่ายคดีปกครอง
นายพรสรร กุณฑลสุรกานต์
หัวหน้าฝ่ายคดีปกครอง
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5603
โทรสาร. 02-5615305
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณวิบูลย์ชัย ปาสองห้อง 17/12/2563 16:30:46
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :