หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-561-4292-3#5240
โทรสาร. 02-5794692
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวปิยกมล กลัดพ่วง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5048
โทรสาร. 02-5794692
ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างและประเมินผล
นางประภัสสร กระจายศรี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาโครงสร้างและประเมินผล
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5048, 5240
โทรสาร. 02-5794692
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
นางสาวณิชาภา ไชยพร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5048, 5240
โทรสาร. 02-5794692
ฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนางานบริการ
นางสาวสิตานันท์ จันทร์สมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนางานบริการ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5048, 5240
โทรสาร. 02-5794692
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณนายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 20/9/2566 13:44:48
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :