หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล
นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ชั้น 1 อาคารลำดับที่ 52 02-5798608, 02-5614292-3 #5160, 5161 และ 089-5076089
โทรสาร. 02-5798608
อีเมล. -
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางมาริษา เอี่ยมพ่วง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารลำดับที่ 52 02-5614292-3#5160, 5161
โทรสาร. 02-5798608
อีเมล. -
ฝ่ายตรวจสอบ
นางสาวพัชรา ลิมปนานุวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ
ชั้น 1 อาคารลำดับที่ 52 02-5614292-3#5160, 5161
โทรสาร. 02-5798608
อีเมล. -
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณนายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 11/3/2567 10:06:29
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :