หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
กลุ่มงานจริยธรรม
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล
นายนิกร ศิรโรจนานนท์
รองอธิบดีกรมป่าไม้ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5582,5583,5171
โทรสาร. 02-5793002
อีเมล. [email protected]
นายอำนาจ สุสุทธิ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5678
โทรสาร. 02-5615368
อีเมล. [email protected]
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางวราภรณ์ อ่วมพ่วง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 3 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร 02-5614292-3#5914

อีเมล. [email protected]
ฝ่ายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
นางสาวสมฤดี แซ่ลิ้ม
หัวหน้าฝ่ายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ชั้น 3 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร 02-5614292-3#5914

อีเมล. [email protected]
ฝ่ายพิทักษ์คุณธรรม จริยธรรม
นางสาวสมฤดี แซ่ลิ้ม
หัวหน้าฝ่ายพิทักษ์คุณธรรม จริยธรรม
ชั้น 3 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร 02-5614292-3#5914

อีเมล. [email protected]
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณนายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 23/2/2567 8:17:48
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :