หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที (TEFSO)
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล
นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการป่าไม้
ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี (ไพโรจน์ สุวรรณกร) Line : @TEFSO

อีเมล. -
นางสาวปานจิต ตันสม
ที่ปรึกษาโครงการฯ
ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี (ไพโรจน์ สุวรรณกร) Line : @TEFSO

อีเมล. -
นางสาวทิพยรัตน์ ลิ้มสายสุข
ผู้ช่วยฝ่ายปฏิบัติการ
ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี (ไพโรจน์ สุวรรณกร) Line : @TEFSO

อีเมล. -
นางสาวศุภดา คงนคร
ผู้ช่วยโครงการฯ
ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี (ไพโรจน์ สุวรรณกร) Line : @TEFSO

อีเมล. -
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณนายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 8/1/2567 13:54:31
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :