หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที (TEFSO)
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที (TEFSO)
ชั้น 3 อาคารสมาคมนิสิตเก่า ม.เกษตรศาสตร์ 02-5615102-3
นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช
รองผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที (TEFSO)
ชั้น 3 อาคารสมาคมนิสิตเก่า ม.เกษตรศาสตร์ 02-5615102-3
นางสาวนงนุช แซ่เจี่ย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที (TEFSO)
ชั้น 3 อาคารสมาคมนิสิตเก่า ม.เกษตรศาสตร์ 02-5615102-3
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 12/2/2562 14:43:49
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :