หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล
นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช
ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
ชั้น 2 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร 02-5614292-3#5249

อีเมล. -
ส่วนอำนวยการ
นายศักร แสนสุริยวงศ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ชั้น 2 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร 02-5614292-3 #5502, 5503

อีเมล. -
ส่วนมาตรฐานการป่าไม้
นายธวัชชัย เวียร์ร่า
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการป่าไม้
ชั้น 1 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร 02-5614292-3#5248

อีเมล. -
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ
นายกฤษชนะ นิสสะ
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ
ชั้น 2 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร 02-5614292-3#5531, 5536, 5553
โทรสาร. 02-5795588
อีเมล. -
ส่วนส่งเสริมธุรกิจการป่าไม้
นายฉัฐภัสส์ นิลพฤกษ์
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมธุรกิจการป่าไม้
ชั้น 1 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร 02-5614292-3#5421

อีเมล. -
ส่วนรับรองการป่าไม้
นายกฤตย์โรจน์ เฉลิมเกียรติ
ผู้อำนวยการส่วนการรับรองการป่าไม้
ชั้น 1 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร 02-561-4292-3#5678,5679
โทรสาร. 02-579-4853
อีเมล. -
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณนายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 29/2/2567 9:22:47
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :