หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักบริหารกลาง
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล
นายอำนาจ สุสุทธิ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5842
โทรสาร. 02-5615368
อีเมล. -
ส่วนอำนวยการ
นางยุวดี ดีงามเลิศ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5058
โทรสาร. 02-5794304
อีเมล. -
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5697
โทรสาร. 02-5794304
อีเมล. -
นางสาวนฤมล กสิกรรม
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5185
โทรสาร. 02-9406664
อีเมล. -
นางสาวสุภารัตน์ แก้วสุทธิ
หัวหน้าฝ่ายแผนและประสานราชการ
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5058
โทรสาร. 02-5794304
อีเมล. -
นางชนัดดา อนูปกิจ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ อีกหน้าที่หนึ่ง
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5085
โทรสาร. 02-5794304
อีเมล. -
ส่วนการคลัง
นางสุวิมล ถนอมเผ่า
ผู้อำนวยการส่วนการคลัง
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5138
โทรสาร. 02-5615306
อีเมล. -
นายภาคิน ราชการกิตติกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5014
โทรสาร. 02-5615306
อีเมล. -
นางเปรมจิตต์ สุวรรณบงกช
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5683
โทรสาร. 02-5615306
อีเมล. -
นางสุรีรัตน์ นรรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5682
โทรสาร. 02-5615306
อีเมล. -
นางสุวิมล ถนอมเผ่า
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ อีกหน้าที่หนึ่ง
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5681
โทรสาร. 02-5615306
อีเมล. -
นางสุวิมล ถนอมเผ่า
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการคลัง
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5138
โทรสาร. 02-5615306
อีเมล. -
นางสาวสุภาพร แก้วบับพา
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5635
โทรสาร. 02-5615306
อีเมล. -
ส่วนการเจ้าหน้าที่
นางช่อทิพย์ อานันท์รัตนกุล
ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5197
โทรสาร. 02-55792595
อีเมล. -
นางอัจฉรา เหมือนประสงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5196
โทรสาร. 02-5792595
อีเมล. -
นางสาวสมฤดี แซ่ลิ่ม
หัวหน้าฝ่ายอัตรากำลังและระบบงาน
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5196
โทรสาร. 02-5792595
อีเมล. -
นายพลกฤษณ์ นาคศิริ
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5628
โทรสาร. 02-5792595
อีเมล. -
นางสาวรัตนา ขาวผ่อง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเน็จบำนาญ
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5196
โทรสาร. 02-5792595
อีเมล. -
นางสาวมุกตาภา นิ่มอนงค์
หัวหน้าฝ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5629
โทรสาร. 02-5792595
อีเมล. -
ส่วนเสริมสร้างวินัย
นายเศกสรรค์ ทิพย์สุข
ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้างวินัย
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5600
โทรสาร. 02-5795304
อีเมล. -
นางสาวสิตานันท์ ส่งเสริม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5600
โทรสาร. 02-5795304
อีเมล. -
นายเอกชัย เกื้อทอง
หัวหน้าฝ่ายวินัยภาคเหนือ
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5600
โทรสาร. 02-5795304
อีเมล. -
นางสาวอารีรัตน์ อนันตสุข
หัวหน้าฝ่ายวินัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5600
โทรสาร. 02-5795304
อีเมล. -
นายณัฐพล โพธิ์ทอง
หัวหน้าฝ่ายวินัยภาคกลาง
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5600
โทรสาร. 02-5795304
อีเมล. -
ว่าที่ร้อยเอก มานพ นามไพร
หัวหน้าฝ่ายวินัยภาคใต้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5600
โทรสาร. 02-5795304
อีเมล. -
ส่วนฝึกอบรม
นายดุริยะ สถาพร
ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม
ชั้น 6 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5022
โทรสาร. 02-5614292-3 #5496
อีเมล. -
นางสาวสุกัลยา โตสินธุ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 6 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5022
โทรสาร. 02-5614292-3 #5496
อีเมล. -
ส.ต.อ.หญิง วิยดา โล่พิทักษ์สินติ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ชั้น 6 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5496
โทรสาร. 02-5614292-3 #5496
อีเมล. -
นางสาวอรสา บุญประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ชั้น 6 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5496
โทรสาร. 02-5614292-3 #5496
อีเมล. -
ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
นางสาวจิรภา จิตคงสง
ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-9405910#5168
โทรสาร. 02-5615422
อีเมล. -
นางสาวธวชินา สาตรักษ์
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5618, 5168
โทรสาร. 02-5615422
อีเมล. -
นางปิยวรรณ วิทุรานิช
หัวหน้าฝ่ายข่าว
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5604, 5618
โทรสาร. 02-5615422
อีเมล. -
นายโอภาศ พันธ์ทอง
หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#1165,1166
โทรสาร. 02-5615422
อีเมล. -
นางสาวสุกัลยา โตสินธุ์
หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5604
โทรสาร. 02-5615422
อีเมล. -
นางสาวชวันธร ศรีอรุณนิรันตร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5618
โทรสาร. 02-5615422
อีเมล. -
ส่วนพัสดุ
นางสาวสุชาดา เกษรเกิด
ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 081-9325243, 0 25614292-3#5049
โทรสาร. 02-5615336
อีเมล. -
นางสาวพัชรินทร์ ดวงงาม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5050
โทรสาร. 02-5615336
อีเมล. -
นางสาวทวิวรรณ คำหล่อ
หัวหน้าฝ่ายจัดหา
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5050
โทรสาร. 02-5615336
อีเมล. -
นายชินโย ชาชิโย
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5011
โทรสาร. 02-5615336
อีเมล. -
นางสาวปัทมาภรณ์ เรียบร้อย
หัวหน้่าฝ่ายคลังพัสดุ
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5050
โทรสาร. 02-5615336
อีเมล. -
นายปรเมษฐ มิญฌา
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ สื่อสารและยานพาหนะ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5656
โทรสาร. 02-5615336
อีเมล. -
ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้
นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์
ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5657,5053
โทรสาร. 02-5792884
อีเมล. -
นายเจน รักสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5657,5053
โทรสาร. 02-5792884
อีเมล. -
นายพินิจศักดิ์ กลิ่นมาลา
หัวหน้าฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5657,5053
โทรสาร. 02-5792884
อีเมล. -
นายเจน รักสุข
หัวหน้าฝ่ายบริการข้อมูล
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5657,5053
โทรสาร. 02-5792884
อีเมล. -
นายพินิจศักดิ์ กลิ่นมาลา
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5657,5053
โทรสาร. 02-5792884
อีเมล. -
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณนายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 8/1/2567 14:40:38
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :