หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นายอภิรักษ์ ทหรานนท์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5010
โทรสาร. 02-579-7584
ส่วนอำนวยการ
นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5754, 5621
โทรสาร. 02-579-7584
ส่วนบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวณัฏฐิณี ปิ่นเนียม
ผู้อำนวยการส่วนบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5754, 5621
โทรสาร. 02-579-7584
ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
นายทนงศักดิ์ มนตรี
ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5754, 5621
โทรสาร. 02-579-7584
ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
นายประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด
ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5621,5754
โทรสาร. 02-579-7584
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด 11/8/2565 10:58:06
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :