หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล
นายปรีชา องค์ประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ
ชั้น 7 อาคารไพโรจน์สุวรรณกร 02-5614292-3#5673

อีเมล. -
ส่วนอำนวยการ
นายปรีชา องค์ประเสริฐ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ชั้น 7 อาคารไพโรจน์สุวรรณกร 02-5614292-3#5036

อีเมล. -
ส่วนวิเทศสัมพันธ์
นางสาวปิยะฉัตร ช่วยปลอด
ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์
ชั้น 7 อาคารไพโรจน์สุวรรณกร 02-5614292-3#5037

อีเมล. -
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ
นางสาวปรารถนา มีสินเจริญ
ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ
ชั้น 7 อาคารไพโรจน์สุวรรณกร 02-5614292-3#5034

อีเมล. -
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณนายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 8/1/2567 11:08:51
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :