หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักผู้ตรวจราชการกรม
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นายพงษ์ศักดิ์ เที่ยงธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5192,5020
โทรสาร. 02-5792798
อีเมล. -
ฝ่ายตรวจราชการ
นายพงษ์ศักดิ์ เที่ยงธรรม
หัวหน้าฝ่ายตรวจราชการ
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5192,5020
โทรสาร. 02-5792798
อีเมล. -
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นางสาววันทนี ลาภะสิทธินุกุล
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5192,5020
โทรสาร. 02-5792798
อีเมล. -
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณวิบูลย์ชัย ปาสองห้อง 9/1/2564 11:33:13
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :