หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักจัดการป่านันทนาการ
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ
อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3 #5534
ส่วนอำนวยการ
นายราเมศร์ ธนูบรรพ์
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3 #5534
ส่วนจัดการพื้นที่
นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง
ผู้อำนวยการส่วนจัดการพื้นที่
อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3 #5534
ส่วนนันทนาการและสื่อความหมาย
นายมนต์มณัฏฐ์ เสมสวัสดิ์
ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการและสื่อความหมาย
อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3 #5534
ส่วนเสริมสร้างความร่วมมือ
นายอภิรัฐ สุขพูน
ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้างความร่วมมือ
อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3 #5534
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณนายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 20/9/2566 13:44:03
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :