หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักจัดการป่านันทนาการ
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล
นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ
ชั้น 4 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร 0-2579-4898, 0-2561-4292-3#5534

อีเมล. -
ส่วนอำนวยการ
นางสาวปานทิพย์ ปลอดแก้ว
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ชั้น 4 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร 0-2579-4898, 0-2561-4292-3#5534

อีเมล. -
ส่วนจัดการพื้นที่
นายวัชระ ละอออ่อน
ผู้อำนวยการส่วนจัดการพื้นที่
ชั้น 4 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร 0-2579-4898, 0-2561-4292-3#5534

อีเมล. -
ส่วนนันทนาการและสื่อความหมาย
นางสาวนนทชา สังข์น้ำมนต์
ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการและสื่อความหมาย
ชั้น 4 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร 0-2579-4898, 0-2561-4292-3#5534

อีเมล. -
ส่วนเสริมสร้างความร่วมมือ
นางสาวสุภาวดี ศรประสิทธิ์
ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้างความร่วมมือ
ชั้น 4 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร 0-2579-4898, 0-2561-4292-3#5534

อีเมล. -
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณนายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 8/1/2567 14:27:42
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :