หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล
นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ชั้น 3 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร 02-5614292-3#5840

อีเมล. -
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้
นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้
ชั้น 3 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร 02-5614292-3#5840

อีเมล. -
ส่วนอำนวยการ
นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ชั้น 3 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร 02-5614292-3 #5840

อีเมล. -
นางสาวสุมนา ปิยานนท์ชัยพร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 3 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร 02-5614292-3#5840

อีเมล. -
ธีราธรณ์ รัตนภาค
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
ชั้น 3 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร 02-5614292-3#5840

อีเมล. -
นางสาวเพลินพิศ นนพิจิตร
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
ชั้น 3 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร 02-5614292-3#5840

อีเมล. -
สิบตำรวจเอกหญิงบุญภา ชุมทอง
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ชั้น 3 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร 02-5614292-3#5840

อีเมล. -
ส่วนยุทธการด้านป้องและปราบปราม
นายคม ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5839
โทรสาร. 02-5795967
อีเมล. -
นายวิเชียร ปิยาจารประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียนคมกฤส 02-5614292-3#5839
โทรสาร. 02-5795967
อีเมล. -
นายธเนศ วัฒนธรรม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานด้านการป้องกันรักษาป่า
ชั้น 1 อาคารเทียนคมกฤส 02-5614292-3#5839
โทรสาร. 02-5795967
อีเมล. -
นายศรเทพ สุจรรยา
หัวหน้าฝ่ายจัดการของกลาง
ชั้น 1 อาคารเทียนคมกฤส 02-5614292-3#5839
โทรสาร. 02-5795967
อีเมล. -
นายศริเทพ สุจรรยา
หัวหน้าฝ่ายบังคับใช้กฎหมายและติดตามคดี
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5839
โทรสาร. 02-5795967
อีเมล. -
ส่วนแผนงานและสารสนเทศ
นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
ผู้อำนวยการส่วนวัฒกรรมด้านการป้องกันรักษาป่า
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5840
โทรสาร. 02-5798236
อีเมล. -
ว่าที่ร้อยตรีนภดล เกษจันทร์
หัวหน้าฝ่ายข้อมูลข่าวสาร
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5840
โทรสาร. 02-5798236
อีเมล. -
นางสาวศิริรัตน์ พัฒนสุพงษ์
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านการป้องกันรักษาป่า
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5840
โทรสาร. 02-5798236
อีเมล. -
นางสาวเครือมาส สุขพลอย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5840
โทรสาร. 02-5798236
อีเมล. -
ส่วนควบคุมไฟป่า
นายกิตติ เตียวตระกูลวัฒน
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า
อาคารส่วนควบคุมไฟป่า 02-5614292-3#5767
โทรสาร. 02-5615127
อีเมล. -
นายธนพงศ์ โพธิแท่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
อาคารส่วนควบคุมไฟป่า 02-5614292-3#5767
โทรสาร. 02-5615127
อีเมล. -
ว่าที่ร้อยตรี ศริภพ พงษ์พุฒ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
อาคารส่วนควบคุมไฟป่า 02-5614292-3#5767
โทรสาร. 02-5615127
อีเมล. -
นายอิศเรศ จิระรัตน์
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่า
อาคารส่วนควบคุมไฟป่า 02-5614292-3#5767
โทรสาร. 02-5615127
อีเมล. -
นายจิตติศักดิ์ ยอดคำ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการควบคุมไฟป่า
อาคารส่วนควบคุมไฟป่า 02-5614292-3#5767
โทรสาร. 02-5615127
อีเมล. -
ส่วนภาคีเครือข่ายป้องกันรักษาป่า
นายเจน รักสุข
ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายป้องกันรักษาป่า
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5033

อีเมล. -
นางสาวนิภา บุตรดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่งไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5033

อีเมล. -
นายภานุพงศ์ โปรยสุรินทร์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายป้องกันรักษาป่า
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5033

อีเมล. -
นายตุลยวัฒน์ หอมภู่
หัวหน้าฝ่ายประสานความร่วมมือ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5033

อีเมล. -
ส่วนปฏิบัติการพิเศษ
นายชาญชัย กิจศักดาภาพ
ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษ
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ( ศปก.พป.) 02-5614292-3#5057
โทรสาร. 02-5612894
อีเมล. -
นายวิเชียร ปิยาจารประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ( ศปก.พป.) 02-5614292-3#5057
โทรสาร. 02-5612894
อีเมล. -
นายก้องกิตติภัส พิชัยณรงค์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ( ศปก.พป.) 02-5614292-3 #5057
โทรสาร. 02-5612894
อีเมล. -
นายสมชาย ฉิมแย้ม
หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการข่าว
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ( ศปก.พป.) 02-5614292-3#5057
โทรสาร. 02-5612894
อีเมล. -
นายเอนกพงษ์ สีเขียว
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ (พยัคฆ์ไพร)
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ( ศปก.พป.) 02-5798236, 02-5614292-3 #5057
โทรสาร. 02-5612894
อีเมล. -
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณนายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 8/1/2567 15:07:57
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :