หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักจัดการป่าชุมชน
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล
นางนันทนา บุณยานันต์
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5523
โทรสาร. 02-5795416
อีเมล. -
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน
นายพิชัย เอกศิริพงษ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5638
โทรสาร. 02-5795416
อีเมล. -
ส่วนอำนวยการ
ส.ต.อ.หญิงณัฐชยา คมขำ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5649
โทรสาร. 02-5795416
อีเมล. -
นางสาวนนทภรณ์ กรเอี่ยม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5548, 5648
โทรสาร. 02-5795416
อีเมล. -
นายปรีชา กิ่งพรหมเจริญ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5548
โทรสาร. 02-5795416
อีเมล. -
นางเสาวคนธ์ กิ่งพรหมเจริญ
หัวหน้าฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5648
โทรสาร. 02-5795416
อีเมล. -
ส่วนภาคีเครือข่ายป่าชุมชน
-
ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายป่าชุมชน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5549,5654
โทรสาร. 02-5795416
อีเมล. -
นางสาวสุพัตรา พรมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารและแผนงาน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5549, 5654
โทรสาร. 02-5795416
อีเมล. -
นายภควัต โพธิ์นาค
หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือและเครือข่ายภาครัฐ
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5549, 5654
โทรสาร. 02-5795416
อีเมล. -
นางสาววัชราภรณ์ พลศรี
หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือและเครือข่ายภาคประชาชน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5549, 5654
โทรสาร. 02-5795416
อีเมล. -
นางสาวเพ็ญสุรัศมิ์ เกียรติโภคะ
หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือและเครือข่ายภาคเอกชน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5549, 5654
โทรสาร. 02-5795416
อีเมล. -
ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
นางสาวถนัดสม นุกูล
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5642
โทรสาร. 02-5795416
อีเมล. -
นางสาวปาริชาติ ฤทธิ์เดช
หัวหน้าฝ่ายบริหารและแผนงาน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5652
โทรสาร. 02-5795416
อีเมล. -
นางสาวชุติกานต์ หุตะแสงชัย
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าชุมชน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5655
โทรสาร. 02-5795416
อีเมล. -
นายอดิเทพ ปะมะ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5652
โทรสาร. 02-5795416
อีเมล. -
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน
นายเสกสรร กวยะปาณิก
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5066

อีเมล. [email protected]
นายครรชิตพล พรรณสาร
หัวหน้าฝ่ายบริหารและแผนงาน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5522,5643

อีเมล. [email protected]
นางปริชาติ เจริญกรุง
หัวหน้าฝ่ายศึกษาและส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5644,5645

อีเมล. [email protected]
นางปริชาติ เจริญกรุง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์ป่าไม้และชุมชน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5644,5645

อีเมล. [email protected]
ส่วนนโยบายและกฎหมายป่าชุมชน
นายวรากร เกษมพันธ์กุล
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและกฎหมายป่าชุมชน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5008
โทรสาร. 02-5795416
อีเมล. -
นางสาวชลิตา ละมั่งทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารและแผนงาน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5008
โทรสาร. 02-5795416
อีเมล. -
นางสาวพนาวัลย์ จันทร์สระคู
หัวหน้าฝ่ายประสานงานตามนโยบายป่าชุมชน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5639
โทรสาร. 02-5795416
อีเมล. -
นางสาวแพรพรรณ เกตุสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5008
โทรสาร. 02-5795416
อีเมล. -
นางสาววรลักษณ์ เดชบำรุง
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศป่าชุมชน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5639
โทรสาร. 02-5795416
อีเมล. -
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณนายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 6/3/2567 16:05:58
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :