หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล
ดร. สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
ชั้น 2 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5478
โทรสาร. 02-5798532
อีเมล. -
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้
นายสุทัศน์ เล้าสกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5077

อีเมล. -
ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม้
นายบางรักษ์ เชษฐสิงห์
ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม้
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5094

อีเมล. -
ส่วนอำนวยการ
นายเอกภพ เพิ่มพูล
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3 #5473

อีเมล. -
นางชุติมณฑน์ อินทอง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5474
โทรสาร. 02-5795412
อีเมล. -
นางสาวอัจฉรา หล่ายแปด
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5661

อีเมล. -
นายมนต์ชัย เพิ่มผลนิรันดร์
หัวหน้าฝ่ายการพัสดุ
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5086

อีเมล. -
นางสาวณัฐพร แตงหมี
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5662

อีเมล. -
นางสาวสมพร คำชมพู
หัวหน้าฝ่ายแผนและติดตามประเมินผล
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5663

อีเมล. -
นางสาวสุธาสินี โพธิสุนทร
หัวหน้าฝ่ายฝ่ายพัฒนาและประสานงานวิจัยป่าไม้
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5479

อีเมล. -
ส่วนวนวัฒนวิจัย
นางพวงพรรณ หวังโพล้ง
ผู้อำนวยการส่วนวนวัฒนวิจัย
ชั้น 3 อาคารกริต สามะพุทธิ ห้อง 316 02-5614292-3#5404

อีเมล. -
นางสาวอนงคณี เรือนทิพย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 3 อาคารกริต สามะพุทธิ ห้อง 314, 315 02-5614292-3#5409,5449

อีเมล. -
นายดุริยะ สถาพร
หัวหน้าฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า
ชั้น 3 อาคารกริต สามะพุทธิ ห้อง 323 02-5614292-3#5408

อีเมล. -
นางเบญจรัตน์ พรหมเพ็ญ
หัวหน้าฝ่ายวิจัยการปรับปรุงพันธุ์และจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า
ชั้น 3 อาคารกริต สามะพุทธิ ห้อง 324 02-5614292-3#5429,5430

อีเมล. -
นายวุฒิกร คุ้มเจริญ
หัวหน้าฝ่ายรุกขกรรมและจัดการป่าในเมือง
ชั้น 3 อาคารกริต สามะพุทธิ ห้อง 308 02-5614292-3#5424, 5442

อีเมล. -
ส่วนวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้
นางสาวปิยะวดี บัวจงกล
ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5494,5498

อีเมล. [email protected]
นางสำอาง หมอกขุนทด
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 4 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5481
โทรสาร. 02-5797526
อีเมล. [email protected]
นายจันไท จิตรจักร
หัวหน้าฝ่ายคุณสมบัติไม้และผลิตผลป่าไม้
ชั้น 3 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5476
โทรสาร. 02-5795411
อีเมล. -
นางสาววาทินี ทองเชตุ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาของป่า
ชั้น 4 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5477, 5489
โทรสาร. 02-5799177
อีเมล. [email protected]
นายจุติเทพ โพธิปักษ์
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม้
ชั้น 2 อาคารลำดับที่ 52 02-5614292-3#5486

อีเมล. [email protected]
ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
นางสาวนฤมล นุชเปลี่ยน
ผู้อำนวยการส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5080

อีเมล. -
นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีย์เลิศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 6 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5080

อีเมล. -
นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ชั้น 6 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5080

อีเมล. -
นายคมสัน เรืองฤทธิ์สาระกุล
หัวหน้าฝ่ายประสานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ชั้น 6 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5492

อีเมล. [email protected]
นายขวัญชัย เจริญกรุง
หัวหน้าฝ่ายกีฏวิทยาและจุลวิทยาป่าไม้
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5475

อีเมล. -
ส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
นางลักษมี สุทธิวิไลรัตน์
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5962
โทรสาร. 02-5615498
อีเมล. -
นางสาวทิวา โหละสุต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5962
โทรสาร. 02-5615498
อีเมล. -
นางสิริลักษณ์ ตาตะยานนท์
หัวหน้าฝ่ายจัดการความรู้และทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5483
โทรสาร. 02-5615498
อีเมล. -
นางสาวอุษารัตน์ เทียนไชย
หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และสารสนเทศ
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5483
โทรสาร. 02-9407396
อีเมล. -
นางสาวสุธาสินี โพธิสุนทร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านป่าไม้
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5432
โทรสาร. 025615498
อีเมล. -
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณชณัฐจิตต์ เหลี่ยมสุวรรณ 5/4/2567 15:51:30
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :