หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นางนิศากร งิ้ววิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
ชั้น 2 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5482
โทรสาร. 02-5798532
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้
-ว่าง-
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้
ชั้น 2 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5077,5478
โทรสาร. 02-5798532
ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม้
-ว่าง-
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม้
ชั้น 2 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5077
โทรสาร. 02-5798532
ส่วนอำนวยการ
นายอภิรัฐ สุขพูน
ผอ.ส่วนอำนวยการ
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3 #5473
โทรสาร. 02-5795412
นางสาวทิวา โหละสุต
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5474
โทรสาร. 02-5795412
นางสาวอัจฉรา หล่ายแปด
หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5661
โทรสาร. 02-5795412
นายมนต์ชัย เพิ่มผลนิรันดร์
หัวหน้าฝ่ายการพัสดุ
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5086
นางสาวณัฐพร แตงหมี
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5662
โทรสาร. 02-5795412
นางสาวสมพร คำชมพู
หัวหน้าฝ่ายแผนและติดตามประเมินผล
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5663
โทรสาร. 02-5795412
นางสาวสุธาสินี โพธิสุนทร
หัวหน้าฝ่ายประสานงานต่างประเทศ
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5479
โทรสาร. 02-5795412
ส่วนวนวัฒนวิจัย
นางพวงพรรณ หวังโพล้ง
ผู้อำนวยการส่วนวนวัฒนวิจัย
ชั้น 3 อาคารกริต สามะพุทธิ ห้อง 316 02-5614292-3#5404
นางสาวอนงคณี เรือนทิพย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 3 อาคารกริต สามะพุทธิ ห้อง 314, 315 02-5614292-3#5409,5449
นางวรพรรณ หิมพานต์
หัวหน้าฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า
ชั้น 3 อาคารกริต สามะพุทธิ ห้อง 323 02-5614292-3#5408
นางพวงพรรณ หวังโพล้ง
หัวหน้าฝ่ายวิจัยการปรับปรุงพันธุ์และจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า
ชั้น 3 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3#5429,5430
นายนรินทร์ เทศสร
หัวหน้าฝ่ายรุกขกรรมและจัดการป่าในเมือง
ชั้น 3 อาคารกริต สามะพุทธิ ห้อง 308 02-5614292-3#5424, 5442
ส่วนวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้
นายบางรักษ์ เชษฐสิงห์
ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5494,5498
โทรสาร. 02-5795410
นางลักษมี สุทธิวิไลรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 4 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5481
โทรสาร. 02-5797526
นายจันไท จิตรจักร
หัวหน้าฝ่ายคุณสมบัติไม้และผลิตผลป่าไม้
ชั้น 3 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5476
โทรสาร. 02-5795411
นางสาววาทินี ทองเชตุ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาของป่า
ชั้น 4 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5495, 5489
โทรสาร. 02-5799177
นางสาวปิยะวดี บัวจงกล
หัวหน้าฝ่ายแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากไม้
ชั้น 2 อาคารลำดับที่ 52 02-5614292-3#5486
โทรสาร. 02-5795410
นางสาวปิยะวดี บัวจงกล
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม้ประกอบ
ชั้น 2 อาคารลำดับที่ 52 02-5614292-3#5486
โทรสาร. 02-5795410
ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
นางสาวนฤมล นุชเปลี่ยน
ผู้อำนวยการส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5030
โทรสาร. 02-5792814
นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีย์เลิศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายประสานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ชั้น 6 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5030
โทรสาร. 02-5792814
นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ชั้น 6 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5030
โทรสาร. 02-5792814
นายขวัญชัย เจริญกรุง
หัวหน้าฝ่ายกีฏวิทยาและจุลวิทยาป่าไม้
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5475
โทรสาร. 02-5792814
ส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
นายสุทัศน์ เล้าสกุล
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5962
โทรสาร. 02-5615498
นางสิริลักษณ์ ตาตะยานนท์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5962
โทรสาร. 02-5615498
นางสิริลักษณ์ ตาตะยานนท์
หัวหน้าฝ่ายจัดการความรู้และทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5483
โทรสาร. 02-5615498
นางสาวอุษารัตน์ เทียนไชย
หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และสารสนเทศ
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5483
โทรสาร. 02-9407396
นางสาวสุธาสินี โพธิสุนทร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านป่าไม้
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5432
โทรสาร. 025615498
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณสพินนา อ่อนเพ็ง 10/2/2566 13:29:02
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :