หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นายพฤกษ์ โสโน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5611
โทรสาร. 02-9405910
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการปลูกป่า
นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการปลูกป่า
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5031
ส่วนอำนวยการ
นายอานนท์ ถิระปรีดานันท์
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5029 #5029
โทรสาร. 02-5792729
นางเบญจา แท้สูงเนิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5529 ,086-4209298
โทรสาร. 02-5792729
นางสาวอนัญญา ปัทมสนธิ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประสานราชการ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5504 ,085-6515476
โทรสาร. 02-5792729
นายกิตติพันธ์ ศรีตะลาลัย
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5028 ,083-7155502
นางสาวณัฐนันท์ ไชยวงศ์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5029 ,081-5629789#5081
โทรสาร. 02-5792729
ส่วนผลิตกล้าไม้
นายประโยชน์ ก้านจันทร์
ผู้อำนวยการส่วนผลิตกล้าไม้
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5518 #5518
โทรสาร. 02-5795569
นางสาวมาลิณี โพธิ์กระเจน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5519, 5546
โทรสาร. 02-5795569
นางสาวลลิสา สาตะรักษ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนากล้าไม้
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 ##5520,5517
โทรสาร. 02-5795569
นางสาวกนกวรรณ สุขทวี
หัวหน้าฝ่ายวางแผนการผลิตกล้าไม้
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5512, 5513
โทรสาร. 02-5795569
นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5514,5551
โทรสาร. 02-5795569
นางสาวอนงค์ สายเสน
หัวหน้าฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-561-4292-3#5516
โทรสาร. 02-579-5569
ส่วนฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
นายไชยา แดนโพธิ์
ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5535 ,081-7858582
โทรสาร. 02-5798441
นายนิวัฒน์ คชานันท์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5535 ,095-9195333
โทรสาร. 02-5798441
-
หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5043 #5043
โทรสาร. 02-5798441
นางสาวสุปาณี นิยมศิลป
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5046#5046
โทรสาร. 02-5798441
นายราวุฒิ ทานัน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5044 ,087-0211879#5044
โทรสาร. 02-5798441
นายนิวัฒน์ ภูผาสุข
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5675 ,081-0378979#5675
โทรสาร. 02-5798441
ส่วนภาคีเครือข่ายฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว
นายอดิศร สารวงศ์
ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายฟื้นฟูพื้นทีสีเขียว
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5065 , 081-9155262#5065
นางสาวอารีรัตน์ เซียวสธนกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5065
นายศุภณัฐ ทามัน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประสานงานเครือข่าย
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5065
นายพีรณัฐ ชัยณรงค์
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5065 #5065
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณนายกิตติพันธ์ ศรีตะลาลัย 31/1/2566 15:03:37
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :