หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล
นายศักดา มณีวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3 #5732, 5757
โทรสาร. 02-5797583
อีเมล. -
ส่วนอำนวยการ
นางวาสนา ก่อผล
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5545
โทรสาร. 02-5797391
อีเมล. [email protected]
นางสาววรปรียา พระวิวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5762, 5089
โทรสาร. 025797391
อีเมล. [email protected]
นายสุวิชัย ศรีบุรินทร์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5762, 5089
โทรสาร. 02-5797391
อีเมล. [email protected]
-
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5757, 5748, 5088
โทรสาร. 02-5797391
อีเมล. [email protected]
-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5757, 5748, 5088
โทรสาร. 02-5797391
อีเมล. [email protected]
ส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้
นายฉัตรพงศ์ สมหมาย
ผู้อำนวยการส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5761
โทรสาร. 02-5798460
อีเมล. [email protected]
นายนิพัทธ์ ลีนะธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5533
โทรสาร. 02-5798460
อีเมล. [email protected]
นายนิพัทธ์ ลีนะธรรม
หัวหน้าฝ่ายควบคุมที่ดินป่าไม้ที่ 1
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5533
โทรสาร. 02-5798460
อีเมล. [email protected]
นายจิตติชัย โฉมบุตร
หัวหน้าฝ่ายควบคุมที่ดินป่าไม้ที่ 2
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5533
โทรสาร. 02-5798460
อีเมล. [email protected]
นายพชร ขอบเขต
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมป่าไม้
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5533
โทรสาร. 02-5798460
อีเมล. [email protected]
ส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้
นายอธิพงษ์ ก่อผล
ผู้อำนวยการส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้
ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5076
โทรสาร. 02-5795574
อีเมล. [email protected]
นางสาวพิกุลแก้ว แนมพลกรัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5075
โทรสาร. 02-5795574
อีเมล. [email protected]
นางอรพินท์ ธนีบุญ
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการที่ดินป่าไม้ 1
ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5789
โทรสาร. 02-5795574
อีเมล. [email protected]
นางสาวสุภชา พรมบุญศรี
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการที่ดินป่าไม้ 2
ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5782
โทรสาร. 02-5795574
อีเมล. [email protected]
นายอุดมศักดิ์ สงวนศิริธรรม
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการข้อมูลที่ดินป่าไม้
ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5782
โทรสาร. 02-5795574
อีเมล. [email protected]
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้
นายวิษณุ ดำรงสัจจ์ศิริ
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้
ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5779
โทรสาร. 02-5797583
อีเมล. [email protected]
นางสาวนิฐินันท์ แสนอินอำนาจ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5786
โทรสาร. 02-5797583
อีเมล. [email protected]
นางสาวธัญญาลักษณ์ เพ็ชรสีนวล
หัวหน้าฝ่ายสำรวจทรัพยากร
ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5786
โทรสาร. 02-5797583
อีเมล. [email protected]
นายธีรวัฒน์ เคนมี
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล
ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3 #5786
โทรสาร. 02-5797583
อีเมล. [email protected]
ส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้
นายณัฐวุฒิ บุตรดี
ผู้อำนวยการส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้
ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5783
โทรสาร. 02-5797583
อีเมล. [email protected]
นางสาวขนิษฐา บุญแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5744
โทรสาร. 02-5797583
อีเมล. [email protected]
นายสุวิจักษณ์ สวัสดี
หัวหน้าฝ่ายแผนที่
ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5744
โทรสาร. 02-5797583
อีเมล. [email protected]
นายวรัญญู ทองชำนาญ
หัวหน้าฝ่ายสารบบที่ดินป่าไม้
ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5744
โทรสาร. 02-5797583
อีเมล. [email protected]
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณนายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 29/3/2567 7:30:49
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :