หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล
นางวิสุตรา อินทองแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5671
โทรสาร. 02-5613109
อีเมล. -
ส่วนอำนวยการ
นางสาวดุษฎี เริงหรินทร์
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5671
โทรสาร. 02-5795416
อีเมล. -
นายสุทิน จั่นเพชร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5228
โทรสาร. 02-5795416
อีเมล. -
นางสาวอมรรัตน์ ศรีนิลพันธ์ุ
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5613109#5671
โทรสาร. 02-5795416
อีเมล. -
นายคณาธิป ชูแก้ว
หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5038
โทรสาร. 02-5795416
อีเมล. -
ส่วนแผนงานและงบประมาณ
นางอินทิรา รัตนวงศา
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5072,5039,5040,5227
โทรสาร. 02-5614842
อีเมล. -
นายนิรัญ มโนรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5227,5072
โทรสาร. 02-5614842
อีเมล. -
นายนิรัญ มโนรัตน์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5227,5072
โทรสาร. 02-5614842
อีเมล. -
นางสาวเอื้อใจรัช ทองดอนโพธิ์
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5072
โทรสาร. 02-5614842
อีเมล. -
นายณัชพล เลิศกุลทานนท์
หัวหน้าฝ่ายแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5039
โทรสาร. 02-5614842
อีเมล. -
ส่วนติดตามและประเมินผล
นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์
ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02 5614292-3#5672,5063
โทรสาร. 02-5615446
อีเมล. -
นางจีระพงษ์ สัมผัสชัยมงคล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5672,5063
โทรสาร. 02-5615446
อีเมล. -
นายพินิจศักดิ์ กลิ่นมาลา
หัวหน้าฝ่ายติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5672,5063
โทรสาร. 02-5615446
อีเมล. -
นายกันตธีร์ ศิริปิ่น
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลข้อมูล
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5672,5063
โทรสาร. 02-5615446
อีเมล. -
ส่วนคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
นางสุนิตา หงนิพนธ์
ผู้อำนวยการส่วนคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5074
โทรสาร. 02-5613109
อีเมล. -
นางสาวเมธาวี ศุกรวรรณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5074
โทรสาร. 02-5613109
อีเมล. -
นางสาวกัญจนพร จันตา
หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5074
โทรสาร. 02-5613109
อีเมล. -
นายกันตธีร์ ศิริปิ่น
หัวหน้าฝ่ายจัดทำและประเมินผลนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5074
โทรสาร. 02-5613109
อีเมล. -
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณนายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 9/1/2567 9:10:52
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :