หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นายกมล นวลใย
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่1 (เชียงใหม่)
164 ถนนเจริญประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 052-081758#103
โทรสาร. 052-081758
ส่วนอำนวยการ
นายศักดา มณีวงศ์
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
164 ถนนเจริญประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 0819500579
โทรสาร. 052-081758 ต่อ 103
ส่วนส่งเสริมการป่าไม้
นายศิริชัย ทองประเสริฐ
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้
164 ถนนเจริญประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 052-081758
โทรสาร. 052-081758 ต่อ 103
ส่วนจัดการป่าไม้
นายอัจฉริยะ ลายประวัติ
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้
164 ถนนเจริญประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 052-081758
โทรสาร. 052-081758 ต่อ 103
ส่วนวิชาการและกฎหมาย
นายผจญ สิทธิกัน
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและกฎหมาย
164 ถนนเจริญประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 052-081758, 064-9983983
โทรสาร. 052-081758 ต่อ 103
ศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่
นายสายพิน เปียสวน
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่
164 ถนนเจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 052-081758
โทรสาร. 052-081758
ศูนย์ป่าไม้ลำพูน
นายมนตรี ปลูกปัญญา
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลำพูน
103 ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 053-561089, 089-7590937
โทรสาร. 053-561089
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 30/4/2563 9:03:23
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :