หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 15 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2557 ชื่อเจ้าของ : นางทวี หงษ์ทอง
   ที่ตั้ง : ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม(ศสส.)
3-0-0
2557 ชื่อเจ้าของ : นางสาวสุภาวดี เทียนถาวร
   ที่ตั้ง : ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม(ศสส.)
9-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางสาวพัชรวัลย์ ชัยจรัสสิริ
   ที่ตั้ง : ต.--= ไม่ระบุ อ.--= ไม่ระบุ จ.สิงห์บุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
37-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายเคลื่อน ม่วงใหม่
   ที่ตั้ง : ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
7-1-44
2561 ชื่อเจ้าของ : นายติ อินพักทัน
   ที่ตั้ง : ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
3-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายวสันต์ คงมา
   ที่ตั้ง : ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
3-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายสุเขตร สุกแก้ว
   ที่ตั้ง : ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
4-1-50
2561 ชื่อเจ้าของ : นางสนั่น สุขวงษ์
   ที่ตั้ง : ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
7-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นางสาวสดใส คงมา
   ที่ตั้ง : ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
-
2561 ชื่อเจ้าของ : นางสาวสดใส คงมา
   ที่ตั้ง : ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
2-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นางสาวจินตนา อินพักทัน
   ที่ตั้ง : ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
6-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายเคลื่อน ม่วงไหม
   ที่ตั้ง : ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
7-1-54
2562 ชื่อเจ้าของ : นายติ อินพักทัน
   ที่ตั้ง : ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
3-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายวสันต์ คงมา
   ที่ตั้ง : ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
3-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายสุเนตร สุกแก้ว
   ที่ตั้ง : ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
4-1-50
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :