หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
โครงการ :
No.ปีที่สำรวจจำนวน
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1 252124-0-0
2 262140-0-0
3 2256252-0-0
4 2526863-0-87
5 2533111-1-25
6 2537213-2-0
7 2538217-3-73
8 254213-2-85
9 254315-0-0
10 2544140-0-0
11 254612-0-0
12 2547222-0-0
13 2548210-0-0
14 25501683,516-2-57.5
15 25512433,797-2-94
16 25522924,505-0-23
17 25533,07723,369-3-7
18 255411,72091,865-2-5.2
19 25551,54715,671-0-74
20 25561,76323,290-1-69
21 25571,14911,344-1-15
22 25581,96121,642-3-94
23 25595404,732-0-96.51
24 25608,95474,842-1-49.7
25 25618,06879,497-1-42.48
26 25626,63867,187-2-89.85
27 2563849-0-0
 
รวม
46,153425,616-3-87.24
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :