หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
จำนวน 2 รายการ
ปีที่เข้าโครงการรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่ปลูก(ไร่)
2561 ชื่อเจ้าของ : นางจำลองลักษณ์ วิทยารัตน์
   ที่ตั้ง : ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
10-3-44
2561 ชื่อเจ้าของ : นายเสริม ตรีวัย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-0-0
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :