หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามชนิดไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
โครงการ :
No.ชนิดไม้จำนวน
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1 ประดู่ป่า1343
2 ประดู่ป่า พะยูง1-
3 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา1-
4 [ยูคาลิปตัส11
5 lสัก12
6 กระกินยักษ์227
7 กระซิก7171
8 กระถิน1-
9 กระถินณรงค์111700
10 กระถินเทพา8816,719
11 กระถินเทพา 121960
12 กระถินยักษ์37337
13 กระถินลูกผสม6-
14 กระบก5-
15 กฤษณา1791,241
16 กฤษณา และยางพารา12
17 กันเกรา144581
18 กัลปพฤกษ์3-
19 ขนุน6-
20 ขี้เหล็ก50-
21 ขี้เหล็ก แคนา สะเดา2-
22 ขี้เหล็ก สะเดา2-
23 ขี้เหล็ก,มะขาม,ไผ่รวก,สะเดา,ไผ่ซาง1-
24 ขี้เหล็กบ้าน11-
25 คละชนิดไม้38-
26 คูน1-
27 เคี่ยมคะนอง21
28 แคนา214147
29 แคนา สะเดา2-
30 แคนา สะเดา 2-
31 แคป่า1-
32 จามจุรี1024
33 จำปา1-
34 จำปาป่า1571,169
35 จิกนม39
36 เฉียงพร้านางแอ15
37 ชงโค2-
38 ชิงชัน188172
39 แดง8551,714
40 แดง ประดู่ป่า1-
41 แดง พะยูง2-
42 แดง,ประดู่ป่า62431
43 ต.ทอง,สัก31370
44 ตะกู21122
45 ตะเคียน77347
46 ตะเคียนทอง1,7017,255
47 ตะเคียนหิน6-
48 ตะเตียนทอง12
49 ตะแบก1-
50 ตะแบกนา16-
51 ตะเีคียนทอง1-
52 ตาเสือ117
53 ตำเสา18-
54 เต็ง31
55 ทัง412
56 เทพทาโร654
57 นนทรี1-
58 นนทรีป่า42
59 ประดุ๋1-
60 ประดู่1-
61 ประดู่2,43916,874
62 ประดู๋2-
63 ประดู่ 1-
64 ประดู่ พะยูง5-
65 ประดู่ พะยูง ยางนา4-
66 ประดู่,แดง,พะยูง,มะค่าโมง1-
67 ประดู่,พะยูง,แดง2-
68 ประดู่,สัก30325
69 ประดู่บ้าน2122
70 ประดูป่า9108
71 ประดู่ป่า2,9619,566
72 ประดู่ป่า 851
73 ประดู่ป่า แดง1-
74 ประดู่ป่า พะยุง แดง8-
75 ประดู่ป่า พะยูง119-
76 ประดู่ป่า พะยูง ยางนา8-
77 ประดู่ป่า พะยูง สัก4-
78 ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
79 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง4-
80 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง1-
81 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก1-
82 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก ยางนา1-
83 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก3-
84 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา6-
85 ประดู่ป่า มะค่าโมง สัก ยางนา1-
86 ประดู่ป่า สัก1-
87 ประดู่ป่า,มะค่าโมง1197
88 ประดู่ป่า,สัก1081
89 ไผ่7-
90 ไผ่ซาง8183
91 ไผ่ทุกชนิด3218
92 ไผ่รวก15
93 ไผ่หวาน22
94 ฝาง2-
95 พยุง4-
96 พลับ1-
97 พะยอม2901,308
98 พะยุง841
99 พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
100 พะยุง,ประดู่,สัก14
101 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า412
102 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า,สัก537
103 พะยูง3,8918,433
104 พะยูง แดง1-
105 พะยูง ประดู่6-
106 พะยูง ประดู่ป่า11-
107 พะยูง ยางนา3-
108 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก1-
109 พะยูง ยางนา ประดู่1-
110 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก3-
111 พะยูง ยางนา สัก3-
112 พะยูง สัก4-
113 พะยูง สัก ประดู่ มะค่าโมง9-
114 พะยูง สัก ประดู่ป่า53-
115 พะยูง สัก ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
116 พะยูง สัก ยางนา1-
117 พะยูง,ชิงชัน38151
118 พะยูง,แดง,ประดู่,มะค่าโมง,ตะเคียนทอง1-
119 พะยูง,ประดู่24
120 พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
121 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง5-
122 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง3-
123 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง,ยางนา1-
124 พะยูง,ประดู่,มะค่า4-
125 พะยูง,ประดู่,สัก22
126 พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า48
127 พะยูง,ยางนา1-
128 พะยูง,สัก14
129 พะยููง17
130 เพกา25-
131 มะกอกป่า1-
132 มะขาม283204
133 มะขามป้อม4530
134 มะขามเปรี้ยว18-
135 มะค่า26360
136 มะค่า,พะยูง,แดง,ประดู่1-
137 มะค่าดมง ประดู่ป่า1-
138 มะค่าแต้2-
139 มะค่าโมง1,6174,950
140 มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
141 มะค่าโมง ประดู่ป่า 1-
142 มะค่าโมง พะยูง สัก8-
143 มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา1-
144 มะฮอกกกานี1-
145 มะฮอกกานี1991,021
146 มะฮอกกานีใบใหญ่4431,127
147 มะฮฮกกานี10120
148 ไม้ประดู่9120
149 ยมหอม3219
150 ยมหิน22
151 ยอบ้าน1-
152 ยาง12128
153 ยางแดง4237
154 ยางนา2,5385,808
155 ยางนา พะยูง1-
156 ยางนา พะยูง ประดู่2-
157 ยางนา พะยูง สัก1-
158 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
159 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า พะยูง1-
160 ยางนา สัก พะยูง5-
161 ยางนา,ตะเคียน,กันเกรา,ชิงชัน,พะยอม,พะยูง,ประดู่,มะค่า1-
162 ยางนา,มะค่าโมง30389
163 ยางนา,สัก,ประดู่12
164 ยางพรารา11
165 ยางพารา71012,364
166 ยา่งพารา221
167 ยางพารา 235
168 ยุคาฯ สัก11
169 ยูคา13
170 ยูคา ขี้เหล็ก1-
171 ยูคา ขี้เหล็ก แคนา1-
172 ยูคา ขี้เหล็ก สะเดา1-
173 ยูคา แคนา4-
174 ยูคา สะเดา13-
175 ยูคา สะเดา 2-
176 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก6-
177 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา56-
178 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 9-
179 ยูคา สะเดา แคนา2-
180 ยูคา สะเดา แคนา 1-
181 ยูคา สะเดา ชี้เหล็ก แคนา2-
182 ยูคา สะเดาขี้เหล็ก แคนา1-
183 ยูคาฯ5965,439
184 ยูคาฯ ขี้เหล็ก1-
185 ยูคาฯ แคนา สะเดา1-
186 ยูคาฯ สัก1023
187 ยูคาฯสัก11
188 ยูคาลิปตัส11,06869,472
189 ยูคาลิปตัส 36
190 ยููคาฯ ขี้เหล็ก แคนา สะเดา1-
191 รวม14
192 รวมพื่้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ226
193 รวมพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ36311
194 รวมพื้นทีทีเข้าร่วมโครงการฯ115
195 รัง7-
196 ราชพฤกษ์7-
197 สนประดิพัท์ ยมหอม กฤษณา15
198 สนประดิพัทธ์47217
199 สมอเทศ4-
200 สมอเทศ 1-
201 สมอไทย1-
202 สมอพิเภก1-
203 สะเดา8283,799
204 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา10-
205 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 1-
206 สะเดา แคนนา1-
207 สะเดา แคนา2-
208 สะเดา แคนา ขี้เหล็ก19-
209 สะเดา,ขี่เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง12-
210 สะเดา,ขึ้เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง5-
211 สะเดา,ไผ่รวก,ไผ่ซาง1-
212 สะเดาเทียม2802,010
213 สะตอ69
214 สัก13,94490,133
215 สัก 21114
216 สัก ประดู่ ยางนา7-
217 สัก ประดู่ ยางนา พะยูง1-
218 สัก พะยูง2-
219 สัก พะยูง แดง ประดู่ป่า ยางนา1-
220 สัก มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
221 สัก ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า แดง1-
222 สัก, ประดู่66568
223 สัก,แดง,ประดู่,พะยูง,ตะเคียนทอง1-
224 สัก,ตะเคียน,แดง,พะยูง,ประดู่2-
225 สัก,ประดู่1401,334
226 สัก,ประดู่,แดง96498
227 สัก,ประดู่ป่า46418
228 สัก,ประดู่ป่า,มะค่าโมง,ยางนา,ตะเคียนทอง79500
229 สัก,พะยุง1998
230 สัก,พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
231 สัก,พะยุง,มะค่าโมง12
232 สัก,พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่14
233 สัก,พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
234 สัก,พะยูง,ประดู่,มะค่า3-
235 สัก,พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า15
236 สัก,มะค่าโมง,ประดู่ป่า11
237 สัก,ยางนา64989
238 สัก,ยูคาฯ1486
239 สาธร2-
240 สำรอง950
241 เสม็ด574
242 เสม็ด,กันเกรา433
243 หลุมพอ97201
244 หว้า7-
245 เหรียง1020
246 อินทนิน3-
247 อินทนิล2-
248 อินทนิลน้ำ8-
249 อินทนิลบก151
250 อืนทนิน1-
251 อื่นๆ1-
252 107246
 
รวม
49,086263328.719
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :