หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 52 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2555 ชื่อเจ้าของ : นางปั่น วงค์แจ้
   ที่ตั้ง : ต.สาลิกา อ.เมือง จ.นครนายก
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
1-2-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายบุญโจม พันสาลี
   ที่ตั้ง : ต.สาลิกา อ.เมือง จ.นครนายก
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
1-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นางวิยะดา วาสกุล
   ที่ตั้ง : ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
6-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายสุรพล จั่นศิริ
   ที่ตั้ง : ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
0-0-32
2555 ชื่อเจ้าของ : นายสุรพล จั่นศิริ
   ที่ตั้ง : ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
0-0-16
2555 ชื่อเจ้าของ : นายสุรพล จั่นศิริ
   ที่ตั้ง : ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
0-3-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นางสมคิด แพทย์เจริญ
   ที่ตั้ง : ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
1-2-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายไพโรจน์ ปรางจันทร์
   ที่ตั้ง : ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
0-2-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายประทวน วงค์แจ้
   ที่ตั้ง : ต.สาลิกา อ.เมือง จ.นครนายก
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
1-2-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายประสาน ฉัตรมงคล
   ที่ตั้ง : ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
0-1-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายประชุม พลายงาม
   ที่ตั้ง : ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
22-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายสำรวย พันสาลี
   ที่ตั้ง : ต.สาลิกา อ.เมือง จ.นครนายก
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
3-2-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นางวิยะดา วาสกุล
   ที่ตั้ง : ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
5-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายช่วง ศิริโชติ
   ที่ตั้ง : ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
13-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นางทองสุข หอมเลิศ
   ที่ตั้ง : ต.สาลิกา อ.เมือง จ.นครนายก
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
3-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายสมเกียรติ โพธิ์ลังกา
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.นครนายก
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
4-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางธีรานุช หิรัญประดิษฐ์
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.นครนายก
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
6-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางธีรานุช หิรัญประดิษฐ์
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.นครนายก
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
5-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.นครนายก
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
100-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายสมเกียรติ โพธิ์ลังกา
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.นครนายก
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
3-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายศุภชัย แก้วนาวีเจริญ
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.นครนายก
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
3-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายสิริกร ธรรมนิยม
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.นครนายก
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
1-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายสิริกร ธรรมนิยม
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.นครนายก
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
2-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางสุภาพร อังคะ
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.นครนายก
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
2-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางสำราญ บุญรอดอยู่
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.นครนายก
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
2-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นางสาวธารทิพย์ แซ่ตั้ง
   ที่ตั้ง : ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
10-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายง่วนหลี ตีระวัฒนานนท์
   ที่ตั้ง : ต.บึงศาล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
15-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายสมนึก ศรีสังข์สุข
   ที่ตั้ง : ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
18-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายสมนึก ศรีสังข์สุข
   ที่ตั้ง : ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
4-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายทองอยู่ ตีระวัฒนานนท์
   ที่ตั้ง : ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
5-0-0
12
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :