หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 1643 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2560 ชื่อเจ้าของ : นายถนอม สมกุล
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
6-1-11
2560 ชื่อเจ้าของ : นายหน่อแก้ว สีสุวรรณ์
   ที่ตั้ง : ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
14-1-27
2560 ชื่อเจ้าของ : นายศรีเนต ใจบุญ
   ที่ตั้ง : ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
13-1-33
2560 ชื่อเจ้าของ : นายประสงค์ ก๋าลม
   ที่ตั้ง : ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
4-1-23
2560 ชื่อเจ้าของ : นายศิวกร กันทะปง
   ที่ตั้ง : ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
5-0-59
2560 ชื่อเจ้าของ : นางสาวฐิติยา วิริยจารี
   ที่ตั้ง : ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
40-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายสมควร จัตุรงค์กฤตยา
   ที่ตั้ง : ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
20-0-4
2560 ชื่อเจ้าของ : นางสาวสุรีย์ โปต๊ะโส
   ที่ตั้ง : ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
5-0-86
2560 ชื่อเจ้าของ : นายฝน ดวงจิตร์
   ที่ตั้ง : ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
8-2-43
2560 ชื่อเจ้าของ : นายบุญ ยะอ้อน
   ที่ตั้ง : ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
3-3-29
2560 ชื่อเจ้าของ : นายบรรจบ ไทยใหม่
   ที่ตั้ง : ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
10-1-43
2560 ชื่อเจ้าของ : นายทองอินทร์ คุณประเสริฐ
   ที่ตั้ง : ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
12-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางเสาร์แก้ว กันทะวงค์
   ที่ตั้ง : ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
5-3-5
2560 ชื่อเจ้าของ : นายสมพงษ์ กาญจนอุทัยศิริ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
17-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางศรีนวล สุยะ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
4-3-62
2560 ชื่อเจ้าของ : นางจินดา เทพเชาวนะ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
5-0-15
2560 ชื่อเจ้าของ : นางเนตรทราย จาลุสัย
   ที่ตั้ง : ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
22-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายเอนก ทิพวรรณ์
   ที่ตั้ง : ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
7-1-48
2560 ชื่อเจ้าของ : นายพิพัฒน์ อนุมัติ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
7-1-57
2560 ชื่อเจ้าของ : นายสมศักดิ์ นรสิงห์
   ที่ตั้ง : ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
32-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายชานนท์ กรรณิกา
   ที่ตั้ง : ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
5-0-30
2560 ชื่อเจ้าของ : นายชด สร้อยทองดี
   ที่ตั้ง : ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
20-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางธนกร เขียวเงิน
   ที่ตั้ง : ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
22-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายเดชาวุธ เศรษฐพรรค์
   ที่ตั้ง : ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
4-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายเกียรติกำธร สินธวานนท์
   ที่ตั้ง : ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
50-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางตุ๊ ทานา
   ที่ตั้ง : ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
3-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายสมบูรณ์ ทานา
   ที่ตั้ง : ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
4-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายประวิทย์ ปงผาบ
   ที่ตั้ง : ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
8-2-85
2560 ชื่อเจ้าของ : นางนงลักษณ์ วรรณสิทธิ์
   ที่ตั้ง : ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
8-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางฟองจันทร์ ร้องวารี
   ที่ตั้ง : ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
7-0-98
12345678910...
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :