หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
นางประภา แต้รัตนตรัย  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.5 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
เนื้อที่ : 25 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
ปีที่สำรวจ : 2563      ปีที่ปลูก : 2537
เอกสารสิทธ์ : โฉนดที่ดิน ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม :
สถานะ : สวนป่า


ชนิดไม้ที่ปลูก
พันธุ์ไม้ความโตเฉลี่ย(เส้นรอบวง)
(เซนติเมตร)
ความสูงเฉลี่ย
(เมตร)
จำนวนไร่จำนวนต้น
สัก 45 6 25 5000

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นางประภา แต้รัตนตรัย
เบอร์โทรศัพท์ :
ที่อยู่ ม. ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเหตุ : หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดิน เล่มที่ 3 ฉบับที่ 21 ลงวันที่่ 21 พ.ค.42
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :