หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
นางบัวสีลำ สุพรมอินทร์  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.7 ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
เนื้อที่ : 24 ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
ปีที่สำรวจ : 2563      ปีที่ปลูก : 2544
เอกสารสิทธ์ : ส.ป.ก.4-01 ข. ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม :
สถานะ : สวนป่า


ชนิดไม้ที่ปลูก
พันธุ์ไม้ความโตเฉลี่ย(เส้นรอบวง)
(เซนติเมตร)
ความสูงเฉลี่ย
(เมตร)
จำนวนไร่จำนวนต้น
สัก 58.32 15 200

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นางบัวสีลำ สุพรมอินทร์
เบอร์โทรศัพท์ :
ที่อยู่ ม.7 ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย
หมายเหตุ : หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดิน เล่มที่ 70 ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 24 ก.ย.62
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :