หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
นายรุ่งฟ้า สุขหล่อ  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.9 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
เนื้อที่ : 0 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
ปีที่สำรวจ : 2563      ปีที่ปลูก : 2543
เอกสารสิทธ์ : โฉนดที่ดิน ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม :
สถานะ : เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน


ชนิดไม้ที่ปลูก
พันธุ์ไม้ความโตเฉลี่ย(เส้นรอบวง)
(เซนติเมตร)
ความสูงเฉลี่ย
(เมตร)
จำนวนไร่จำนวนต้น
สัก 0 0 3
ยางนา 0 0 1
เต็ง 0 0 1
สะเดา 0 0 1
ประดู่ป่า 0 0 5

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นายรุ่งฟ้า สุขหล่อ
เบอร์โทรศัพท์ : 0929462729
ที่อยู่ 104 ม.9 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
หมายเหตุ : หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า เล่มที่ 117 ฉบับที่ 48 ลงวันที่ 28 กุมภาพัรธ์ 2560
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :