หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รหัสป่าเอกชน : 54767  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.9 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
เนื้อที่ : 10 ไร่ 2 งาน 99 ตารางวา
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
ปีที่สำรวจ : 2564      ปีที่ปลูก :
เอกสารสิทธ์ : โฉนดที่ดิน ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม :
สถานะ : เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน


ชนิดไม้ที่ปลูก

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นายทศพล พรหมสุภา
เบอร์โทรศัพท์ : 092-244-2489
ที่อยู่ 251 ม.9 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
หมายเหตุ : ได้ขายที (เปลี่ยนเจ้าของ) ไปแล้ว โฉนดที่ดิน เลข 2857 เล่ม 29 หน้า 57
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :