หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
ข้อมูลราคาไม้  
ข้อมูลราคาไม้ ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2559
ข้อมูลราคาไม้ ประจำเดือนมกราคม 2559 (สำรวจ ก.ย.58-ม.ค.59)
ข้อมูลราคาไม้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (สำรวจ ม.ค.-เม.ย.58)
ข้อมูลราคาไม้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (สำรวจ ต.ค.57-ม.ค.58)
ข้อมูลราคาไม้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 (สำรวจ มิ.ย.-ต.ค.57)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :