หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 328 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2552 กิจกรรมบำรุงสวนป่าปีที่ 2
   พื้นที่ : ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน
   ที่ตั้ง : ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน
300
2552 กิจกรรมบำรุงป่า ปีที่ 2
   พื้นที่ : ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน
   ที่ตั้ง : ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน
300
2552 โครงการสปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน
   พื้นที่ : ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน
   ที่ตั้ง : ต. อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงตีนตก (ปี 2552) จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงตีนตก
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาด แปลงที่ 2 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
250
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าโคกผักกูดและป่าโป่งแดง แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าโคกผักกูดและป่าโป่งแดง
   ที่ตั้ง : ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยช้างและป่าห้วยปู้เจ้า ปี 2552
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยช้างและป่าห้วยปู่เจ้า
   ที่ตั้ง : ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำแควน้อย (ปี 2552)แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน
   พื้นที่ : ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
   ที่ตั้ง : ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น ปี 2552 จังหวัดตาก แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ฮ่องป๋อ ป่าห้วยแก้ว และป่าแม่อิงฝั่งซ้าย ปี 2552
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ฮ่องป๋อ ป่าห้วยแก้ว และป่าแม่อิงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดกำแพงเพชร แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดอุทัยธานี แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าตาม พ.ร.บ. 2484
   ที่ตั้ง : ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เพชรบูรณ์
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดชลบุรี แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าคลองตะเคียน
   ที่ตั้ง : ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติห้วยแม่ขะนิง แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติห้วยแม่ขะนิง
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.น่าน
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลย์ แปลงที่ 4 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าโคกสูงบ้านดง ปี 2552 แปลงที่ 1 จังหวัดขอนแก่น
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
350
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552. ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว
   ที่ตั้ง : ต. อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
200
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แคม แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แคม
   ที่ตั้ง : ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
250
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดโป่งแดง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดโป่งแดง
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
250
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ-ห้วยตากฝั่งขวา แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
250
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
250
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองหว้า(ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองหว้า
   ที่ตั้ง : ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าท่าช้างข้าม ปี 2552
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าช้างข้าม
   ที่ตั้ง : ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง(ปี2552)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง
   ที่ตั้ง : ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดลำปาง แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดกำแพงเพชร แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าคลองสานหมาก-คลองขลุง
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสัก - ป่าแม่กกฝั่งขวา แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสัก - ป่าแม่กกฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต. อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
200
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าดงตีนตก(ปี 2552)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท่าแพ อ.ศรีสัชนาลัย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดลำปาง แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
300
2552 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดตาก แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดชลบุรี แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าคลองตะเคียน
   ที่ตั้ง : ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดชลบุรี แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าตาม พ.ร.บ. 2484 ป่าเขาโคนสมอ
   ที่ตั้ง : ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง
   ที่ตั้ง : ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
300
2552 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าละอุ่นและป่าราชกรูดที่ 1 จังหวัดระนอง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าละอุ่นและป่าราชกรูด
   ที่ตั้ง : ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
550
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ-ห้วยตากฝั่งขวา แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ-ห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
250
2552 โครงการฟื้นฟูต้นน้ำบางปะกงแบบบูรณาการ แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่าแควระบมและป่าสียัด
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
800
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลงที่ 1 (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง
   ที่ตั้ง : ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลงที่ 2 (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ ปี 2552 แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ
   ที่ตั้ง : ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ ปี 2552 แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ
   ที่ตั้ง : ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
350
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้ายแปลงที่ 3 ปี 2552
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย ปี 2552
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
350
2552 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสวนแห่งชาติป่ารับร่อและป่าสลุยที่ 1 จังหวัดชุมพร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อและป่าสลุย
   ที่ตั้ง : ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดตาก แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
400
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดตาก แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
400
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.แพร่
300
2552 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 12
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาน-ป่าแม่กลาง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว แปลงที่ 2 จังหวัดเชียงราย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย
1,000
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง
   ที่ตั้ง : ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอินทยา (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอินทยา
   ที่ตั้ง : ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ แปลงที่ 2 (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ม่วงค่อมและลำนารายณ์ ปี 2552 แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังเพลิง-ม่วงค่อม-ลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
350
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน แม่สานและแม่สูงฝั่งซ้าย แปลงที่ 4 จังหวัดสุโขทัย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน แม่สานและแม่สูงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
400
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตาพระยา ป่าโคกสูง ปี 2552 แปลงที่ 2 จังหวัดสระแก้ว
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตาพระยา
   ที่ตั้ง : ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
350
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดตราด
   พื้นที่ : ป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้)
   ที่ตั้ง : ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด-โป่งแดง จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง
   ที่ตั้ง : ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
250
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาน-แม่กลาง ปี 2552
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาน-แม่กลาง
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเกี๋ยงพาและป่าน้ำไคร้ ปี 2552
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเกียงพาและป่าน้ำไคร้
   ที่ตั้ง : ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดลำปาง แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเลย แปลงที่ 4
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดสุพรรณบุรี แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าองค์พระป่าเขาพุระกำและป่าเขาห้วยพลู
   ที่ตั้ง : ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น ปี 2552 แปลงที่ 3 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าแม่ระมาด (ปี 2552) จังหวัดตาก
   พื้นที่ : อำเภอแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตะเคียน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น ปี 2552 แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด,ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต. อ.แม่ระมาด จ.ตาก
350
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เติ๊ก-แม่ถาง (ปี 2552) แปลงที่ 2 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
350
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก ปี 2552 แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น ปี 2552 แปลงที่ 4 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย แปลงที่ 1 (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ ปี 2552 แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ
   ที่ตั้ง : ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
350
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง 3 ปี 2552
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง
   ที่ตั้ง : ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย ปี 2552 แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย
   ที่ตั้ง : ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต๋า-แม่มาย แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
250
2552 สวนป่าแม่ต้า
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1,950
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เติ๊ก-แม่ถาง-แม่คำปอง จังหวัดพร่
   พื้นที่ : ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงลาน ปี 2552
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็ง-จักราช ปี 2552 แปลงที่ 2
   พื้นที่ : โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็ง-จักราช (ปี 2552) จังหวัดนครราชสีมา แปลงที่ 2
   ที่ตั้ง : ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว เขาสว่าง และคลองห้วยทราย (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าเขาเขียว เขาสว่าง และคลองห้วยทราย
   ที่ตั้ง : ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ปี 2552 ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนด้วยเงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ. 2553 สวนป่ากลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
300
2552 โครงการปลูกป่าเตรียมการสงวนหมายเลย 10 แปลง 2 (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดลพบุรี แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าวังเพลิง ม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนด้วยเงินนอกงบประมาณ(รหัส 930)ปี 2552 ป่าสงวนแห่งชาติป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลย์ แปลง 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เติ๊ก-แม่ถาง ปี 2552 แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เติ๊ก-แม่ถาง
   ที่ตั้ง : ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
350
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง ป่าเขาอ่างหิน ปี 2552
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง ป่าเขาอ่างหิน
   ที่ตั้ง : ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พวก ปี 2552 แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
300
2552 โครงการปลูกทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น ปี 2552 จ.ตาก แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
-
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้า-คลองสวนหมาก ปี 2552
   พื้นที่ : ป่าคลองวังเจ้า-คลองสวนหมาก
   ที่ตั้ง : ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
350
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเวียง ปี 2552
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
350
2552 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำพูนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อาว แปลง 6
   พื้นที่ : แม่อาว
   ที่ตั้ง : ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
60
2552 โครงการฟื้นฟูถ้ำพระ-ถ้ำแก้ว (ปี 2552)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน แปลงที่ 1 (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน
   ที่ตั้ง : ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
300
2552 โครงการอุทยานการศึกษาฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมพุแคเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
475
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เพชรบูรณ์
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย แปลงที่ 4
   พื้นที่ : อำเภอศรีสัชนาลัย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
400
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ
   ที่ตั้ง : ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง 1 ปี 2552 แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง
   ที่ตั้ง : ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
350
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย ปี 2552 แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย
   ที่ตั้ง : ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย ปี 2552 แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย
   ที่ตั้ง : ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต๋า-แม่มาย แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
250
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดอุตรดิตถ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี่
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น ปี 2552 แปลงที่่ 3
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมารด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด (ปี 2552) อ.แม่ระมาด
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่นำ้น่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.เมืองลี่ อ.นาหมื่น จ.น่าน
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดกาฬสินธุ์ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าดงแม่เผด
   ที่ตั้ง : ต. อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
300
2552 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตำบลเขาพัง ที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ : ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตำบลเขาพัง
   ที่ตั้ง : ต.เขาพัง อ.บ้านขุนตาล จ.สุราษฎร์ธานี
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดกาฬสินธุ์ แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดขอนแก่น แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ขอนแก่น
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเพชรบุรี แปลงที่ 1 / หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติป่ายางหักเเละป่าเขาปุ้ม ที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี
   พื้นที่ : ป่ายางหักและป่าเขาปุ้ม
   ที่ตั้ง : ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ ปี 2552 แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ
   ที่ตั้ง : ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ ปี 2552 แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ
   ที่ตั้ง : ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้ายแปลงที่ 4 ปี 2552
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต๋า-แม่มาย แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
250
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดตาก แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด-ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเลย แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าไม้ถาวรตามมติ ครม. ต.ผาบิ้ง
   ที่ตั้ง : ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแ่ห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำแควน้อย ปี 2552 แปลงที่ 3 จ.พิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าสองฝั่งลำแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2552 โครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552
   พื้นที่ : ป่าบ้านหนองหอย
   ที่ตั้ง : ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
200
2552 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยครามและป่าวัดประดู่ที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยครามและป่าวัดประดู่
   ที่ตั้ง : ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น ปี 2552 แปลงที่ 4 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าลดภาวะโลกร้อน จังหวัดชลบุรี ด้วยเงินนอกงบประมาณ รหัส 927 (เงินบริจาค) แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
100
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยแม่ขมิ้น พุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร แปลงที่ 1 (2552) จังหวัดสุพรรณบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู
   ที่ตั้ง : ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย แปลงที่ 2(ปี2552)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางตอนขุน
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ ปี 2552 แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ
   ที่ตั้ง : ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
350
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จ.ชัยภูมิ
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
400
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดชลบุรี แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 แปลง 7 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.แม่พวก จ.แพร่
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดกาญจนบุรี แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าเขาช้างเผือก
   ที่ตั้ง : ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดกาญจนบุรี แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย
   ที่ตั้ง : ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดสุพรรณบุรี แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร
   ที่ตั้ง : ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.สุพรรณบุรี
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อบรรเทาอุทกภัยระยะกลางป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา แปลงที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : อำเภอวังทอง
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 10 แปลงที่ 4 (ปี 2552)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ แปลงที่ 3 (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม ป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ ปี 2552 แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ
   ที่ตั้ง : ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ทรายคำ ปี 2552
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ
   ที่ตั้ง : ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสัก - ป่าแม่กกฝั่งขวา แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
200
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดลำปาง แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดตาก แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด,ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด ท่าสองยาง จ.ตาก
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดตาก แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด-ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดน่าน แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.สถาน, นาทะนุง, บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดนครสวรรค์
   พื้นที่ : ป่าตาม พ.ร.บ. 2484 ต.วังข่อย
   ที่ตั้ง : ต.นาขอม, วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดน่าน แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.บุรีใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดปราจีนบุรี
   พื้นที่ : ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ ป่าเขาสะโตน
   ที่ตั้ง : ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท้อ-ห้วยตากฝั่งขวา แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
250
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลย์
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เพชรบูรณ์
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเลย แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าภูเขาแก้ว
   ที่ตั้ง : ต.ธาตุ, จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 10 แปลง 1 (ปี 2552)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเพชรบุรี แปลงที่ 2 / หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ ที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี
   พื้นที่ : ป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ป่ายางน้ำกลัดใต้
   ที่ตั้ง : ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แปลงที่ 3 / หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติป่ากุยบุรี ที่ 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   พื้นที่ : ป่ากุยบุรี
   ที่ตั้ง : ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต. อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดลำปาง แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พริก
   ที่ตั้ง : ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดลำปาง แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต๋า แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
300
2552 โครงการ ทส สัญจร ปลูกป่า พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี "โครงการรักแม่ รักษ์ป่า"
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
76
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อน-แม่สาย ปี 2552
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่หาด (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติแม่หาด
   ที่ตั้ง : ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งขวา ปี 2552 แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
300
2552 โครงการฟื้นฟูต้นนำ้ลุ่มนำ้บางปะกงแบบบูรณาการ แปลงท่ี 12
   พื้นที่ : ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสะทึง
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
800
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดสระแก้ว
   พื้นที่ : ป่าโคกสูง
   ที่ตั้ง : ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดนครราชสีมา แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าหนองแวงดงพญาเย็น
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.นครราชสีมา
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหวยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย (ปี 2552)
   พื้นที่ : ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
   ที่ตั้ง : ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ ปี 2552 แปลงที่ 4
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอง ปี 2552
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอง
   ที่ตั้ง : ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
350
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา ปี 2552
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาอิน-นายาง ปี 2552
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่านาอิน-นายาง
   ที่ตั้ง : ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
350
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต๋าและป่าแม่มาย ปี 2552 แปลง 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต๋าและป่าแม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ ปี 2552
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ ปี 2552
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น ปี 2552 จังหวัดตาก แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยแก้วและป่าแม่อิงฝั่งซ้าย (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าห้วยแก้วและป่าแม่อิงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
300
2552 โครงการป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ ปี 2552 แปลงที่ 2 จังหวัดสระแก้ว
   พื้นที่ : ป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าทับสะแก ปี2552 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติป่าทับสะเเก ที่ 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าทับสะเเก
   ที่ตั้ง : ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
300
2552 โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
150
2552 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดตาก แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด,ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 แปลงที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งลำแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
300
2552 โครงการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวหน่วยที่ 15 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
500
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดลพบุรี แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าวังเพลิง ม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูงบ้านดง ปี 2552 แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกผักกูดและป่าโป่งแดง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองลำน้ำแควน้อย แปลงที่ 2 (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองลำน้ำแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2552 โครงการฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม-สียัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา
   พื้นที่ : ป่าแควระบม-สียัด
   ที่ตั้ง : ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
350
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พวก ปี 2552 แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พวก ปี 2552 แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมตะวันออก ปี 2552
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนด้วยเงินนอกระบบ ปี 2552 ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เติ๊ก-แม่ถาง-แม่คำปอง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เติ๊ก-แม่ถาง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
300
2552 โึครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนปี 2554 แปลง 8 จ.แพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลย์ แปลงที่ 3 จ.เพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลย์
   ที่ตั้ง : ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเตรียมการสงวนป่าเขาประดู่ (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าเตรียมการสงวนป่าเขาประดู่
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเลย แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้ว และป่าดงปากชม
   ที่ตั้ง : ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง
   ที่ตั้ง : ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดตาก แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด-ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดลพบุรี แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง-ม่วงค่อม-ลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลย์ แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต. อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
800
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง แปลงที่3 ปี 2552 แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง แปลง3 ปี 2552 แปลง2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
300
2552 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2552
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
200
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดลำปาง แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโป่งแค แปลงที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : อำเภอวัดโบสถ์
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูโหล่ย (ปี 2552)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง
   พื้นที่ : ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ม่วงค่อมและลำนารายณ์ ปี 2552 แปลงที่ 6
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พวก ปี 2552 แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
350
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ ปี 2552 แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม ป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ลพบุรี
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางตอนขุน ปี 2552
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางตอนขุน
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตะเคียน ป่าท่าบุญมี-บ่อทอง ปี 2552
   พื้นที่ : ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
   ที่ตั้ง : ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง ปี 2552 แปลงที่ 3 จังหวัดสระแก้ว
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง
   ที่ตั้ง : ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย แปลงที่ 3 (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
400
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็ง-จักราช (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็ง-จักราช
   ที่ตั้ง : ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาชาติเผือก (ปี2552) (เพิ่มเติม)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
350
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลาง ระยะยาว ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
400
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น ปี 2552 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทฯป่าแม่ท้อ-ห้วยตากฝั่งขวา แปลง 2 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
250
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย แปลงที่ 1 (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเชียงราย
   พื้นที่ : ป่าดอยบ่อ
   ที่ตั้ง : ต. อ.แม่จัน จ.เชียงราย
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดตาก แปลงที่ 9
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อ-ห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต. อ.บ้านตาก จ.ตาก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ-ห้วยตากฝั่งขวา แปลงที่ 1 (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
400
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยขมิ้น ป่าพุร้อน และป่าหนองหญ้าไทร แปลงที่ 2 (ปี 2552) จังหวัดสุพรรณบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู
   ที่ตั้ง : ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
300
2552 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเชียงราย แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
200
2552 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเชียงราย แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
200
2552 โครงการปลูฏป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ-ห้วยตากฝั่งขวา แปลงที่ 3 (ปี 2552)
   พื้นที่ : นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ-ห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย แปลงที่ 3 (ปี 2552)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง ปี 2552 แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เติ๊ก-แม่ถาง (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เติ๊ก-แม่ถาง
   ที่ตั้ง : ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
400
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ ป่าแม่สิน-แม่สานและแม่สูงฝั่งซ้าย แปลงที่ 5
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
700
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย แปลงที่ 1 (2552)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 4
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด - ป่าสามหมื่น ปี2552 แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด,ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
350
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสามหมื่น ปี 2552 แปลงที่ 1 จังหวัดตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
350
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนซ่อง (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าขุนซ่อง
   ที่ตั้ง : ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ แปลงที่ 1 (ปี 2552)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูง (ปี 2552) จังหวัดสระแก้ว
   พื้นที่ : ป่าโคกสูง
   ที่ตั้ง : ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเพชรบุรี แปลงที่ 3 / หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ ที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้
   ที่ตั้ง : ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น จังหวัดตาก แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดอุทัยธานี แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าห้วยทับเสลา และป่าห้วยคอกควาย
   ที่ตั้ง : ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโป่งแค แปลงที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : อำเภอวัดโบสถ์
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
200
2552 แปลงที่โอนจากจังหวัดปี 2552
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
100
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยแม่ขะนิง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าน้ำแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว
   ที่ตั้ง : ต. อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
200
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
250
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
250
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือก (ปี2552)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าเขาไม้รวก ปี2552
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง (ปี 2552) จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง แปลงที่ 1 (ปี 2552)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาด แปลงที่ 2 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 2
   ที่ตั้ง : ต.- อ.แม่ระมาด จ.ตาก
250
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งขวา ปี 2552
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.ถ้ำฉลอง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
350
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จ.กำแพงเพชร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พวก ปี 2552 แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดขอนแก่น แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าโคกสูง - บ้านดง จังกวัดขอนแก่น
   ที่ตั้ง : ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
250
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และแม่สูงฝั่งซ้าย แปลงที่ 2 (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และแม่สูงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน-ป่าแม่สาน และแม่สูงฝั่งซ้าย แปลงที่ 5 (ปี2552)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สินป่าแม่สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น ปี 2552 แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต. อ.แม่ระมาด จ.ตาก
350
2552 โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ตามแนวพระราชดำริฯปี 2552
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
-
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด แปลงที่ 9 (ปี 2553) จ.ตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอง ปี 2552 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
350
2552 โครงการฟื้นฟูต้นน้ำลุ่มน้ำบางปะกงแบบบูรณาการ แปลงที่ 10
   พื้นที่ : ป่าแควระบมและป่าสียัด
   ที่ตั้ง : ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
800
2552 โครงการฟื้นฟูต้นน้ำลุ่มน้ำบางปะกงแบบบูรณาการ แปลงที่ 11
   พื้นที่ : ป่าแควระบมและป่าสียัด
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ฉะเชิงเทรา
800
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสัก - ป่าแม่กกฝั่งขวา แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสัก - ป่าแม่กกฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต. อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
200
2552 กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2552
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
30
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ ป่าสงวนแห่งชาติห้วยแม่ขะนิง แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติห้วยแม่ขะนิง
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง-ม่วงค่อม-ลำนารายณ์ แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง-ม่วงค่อม-ลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.ลำสมพุง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
600
2552 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม ป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
500
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา ปี 2552
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู แปลงที่ 2
   ที่ตั้ง : ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย แปลงที่ 2 (ปี 2552)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เติ๊ก-แม่ถาง (ปี 2552) จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
400
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ-ห้วยตากฝั่งขวา แปลงที่ 2 (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก
400
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลานและแม่กลางปี 2552 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
300
2552 โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ตามแนวพระราชดำริพระบาmสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2552
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน ที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
150
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดขอนแก่น แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าเขาสวนกวาง
   ที่ตั้ง : ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรณ์ฝั่งเหนือ ปี 2552 จังหวัดสระแก้ว แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯป่าเขาฉกรรณ์ฝั่งเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
300
2552 โครงการฟื้นฟูต้นน้ำลุ่มน้ำบางประกงแบบบูรณาการ แปลงที่ 11 จ.ฉะเชิงเทรา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม-สียัด
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
800
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดนครศรีธรรมราช แปลงที่ 1 (หน่วยฟื้นฟูฯป่าท่าช้างข้ามที่ 1)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าช้างข้าม
   ที่ตั้ง : ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
300
2552 โครงการปลูกต้นไม้คลายโลกร้อน ประจำปี 2552 จ.ชลบุรี
   พื้นที่ : ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
   ที่ตั้ง : ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
40
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนด้วยเงินนอกงบประมาณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น ปี 2552 แปลงที่ 3
   พื้นที่ : อำเภอแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดนครศรีธรรมราช แปลงที่ 2 (หน่วยฟื้นฟูฯป่าบ้านกุมแป ป่าบ้านกุมแป ป่าบ้านในลุ่ม และป่าพรุควนเคร็งที่ 1)
   พื้นที่ : ป่าบ้านกุมแป ป่าบ้านในลุ่ม และป่าพรุควนเคร็ง
   ที่ตั้ง : ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัย ระยะกลางและระยยาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาด แปลงที่ 3 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
250
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งขวา (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
300
2552 โครงการฟื้นฟูต้นน้ำบางประกงแบบบูรณาการ แปลงที่ 2 จังหวัดสระแก้ว
   พื้นที่ : ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
900
2552 โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำบางประกงแบบบูรณาการ แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้และป่าพระสทึง
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
900
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดตาก แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อ-ห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
400
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ ปี 2552 แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ
   ที่ตั้ง : ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
350
2552 โครงการฟื้นฟูป่าตามแผนแม่บทบรรเท่าอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา แปลงที่ 1 จ.พิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าหนองย่างเสือ
   พื้นที่ : บ้านปางหัวช้าง
   ที่ตั้ง : ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
150
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดตาก แปลงที่ 4
   พื้นที่ : อำเภอแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น ปี 2552 แปลงที่ 2 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต๋า-แม่มาย แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
250
2552 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำพูนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อาว แปลง 7
   พื้นที่ : แม่อาว
   ที่ตั้ง : ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
100
2552 โครงการฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ ป่าเข้าสะโตน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ ป่าเข้าสะโตน
   ที่ตั้ง : ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดขอนแก่น แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยแม่แก้วและป่าแม่อิงฝั่งซ้าย (ปี 2552)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
-
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าเตรียมการสงวน หมายเลข 10 (แปลง 1) ปี 2552 แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าเตรียมการสงวน หมายเลข 10
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ปี 2552
   พื้นที่ : ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก
   ที่ตั้ง : ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าเตรียมสงวนหมายเลข 10 (แปลงที่ 1) ปี 2552 แปลงที่ 5 จังหวัดชัยภูมิ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
350
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าเตรียมการสงวน หมายเลข 10 (แปลง 1) ปี 2552 แปลงที่ 7
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
300
2552 หน่วยฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวที่ 14 จ.เพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
600
2552 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเส็ดกวด ป่าเขาหินช้าง และป่าเขาสามแหลมที่ 1 จังหวัดระนอง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเส็ดกวด ป่าเขาหินช้างและป่าเขาสามแหลม
   ที่ตั้ง : ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง แปลงที่ 2 (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง
   ที่ตั้ง : ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
300
2552 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอเมือง จังหวัดตาก (ปี 2553)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.เมืองตาก จ.ตาก
20
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แปลงที่ 1 / หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติป่ากุยบุรี ที่ 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   พื้นที่ : ป่ากุยบุรี
   ที่ตั้ง : ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แปลงที่ 2 / หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติป่ากุยบุรี ที่ 3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   พื้นที่ : ป่ากุยบุรี
   ที่ตั้ง : ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดชลบุรี แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
   ที่ตั้ง : ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
300
 
รวม
103,601
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :