หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 52 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2551 โครงการฟื้นฟูต้นน้ำลุ่มน้ำบางปะกงแบบบูรณาการ แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้และป่าพระสทึง
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.สระแก้ว
1,200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดสระแก้ว
   พื้นที่ : ป่าตาพระยา
   ที่ตั้ง : ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
200
2553 โครงการรักน้ำรักป่า ถวายแม่ของแผ่นดิน แปลงที่ 1 จ.สระแก้ว
   พื้นที่ : ป่าตาพระยา
   ที่ตั้ง : ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
300
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่าฯ จังหวัดสระแก้ว แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.สระแก้ว
300
2551 โครงการฟื้นฟูต้นน้ำลุ่มน้ำบางปะกงแบบบูรณาการ แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้และป่าพระสทึง
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.สระแก้ว
1,200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแ่ห่งชาติ ป่าตาพระยา-ป่าโคกสูง ปี 2552 แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
300
2551 โครงการทับทิมสยาม 02
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
200
2551 โครงการฟื้นฟูต้นน้ำลุ่มน้ำบางปะกงแบบบูรณาการ แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้และป่าพระสทึง
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.สระแก้ว
1,100
2551 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าตาพระยา (ปี 2552)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ แปลงที่ 1 จังหวัดสระแก้ว
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
300
2554 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2554 อำเภออรัญประเทศ
   พื้นที่ : ที่สาธารณประโยชน์
   ที่ตั้ง : ต.เหล่าอ้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
100
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตาพระยา ป่าโคกสูง ปี 2552 แปลงที่ 2 จังหวัดสระแก้ว
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตาพระยา
   ที่ตั้ง : ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
350
2551 โครงการทับทิมสยาม 08 จังหวัดสระแก้ว
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.สระแก้ว
974
2548 โครงการปลูกป่าทับทิมสยาม 02 ท้องที่ ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
500
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
200
2548 โครงการทับทิมสยาม 05
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
1,300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดสระแก้ว แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกสูง
   ที่ตั้ง : ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
200
2553 โครงการปลูกป่าชดเชยป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
300
2548 โครงการทับทิมสยาม 05
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
1,300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูงและป่าตาพระยา แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าโคกสูงและป่าตาพระยา
   ที่ตั้ง : ต. อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูงและป่าตาพระยา แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าโคกสูงและป่าตาพระยา
   ที่ตั้ง : ต. อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตาพระยา
   พื้นที่ : ป่าตาพระยา
   ที่ตั้ง : ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดสระแก้ว แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าท่าพระสทึง
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
200
2552 โครงการฟื้นฟูต้นนำ้ลุ่มนำ้บางปะกงแบบบูรณาการ แปลงท่ี 12
   พื้นที่ : ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสะทึง
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
800
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นท่ีป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดสระแก้ว แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดสระแก้ว
   พื้นที่ : ป่าโคกสูง
   ที่ตั้ง : ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
300
2552 โครงการป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ ปี 2552 แปลงที่ 2 จังหวัดสระแก้ว
   พื้นที่ : ป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นท่ีป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดสระแก้ว แปลง 11
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯ ป่าเขาฉกรรจ์,ป่าโนนสาวเอ้,ป่าปลายคลองห้วยไคร้และป่าพระสทึง
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง
   พื้นที่ : ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง ปี 2552 แปลงที่ 3 จังหวัดสระแก้ว
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง
   ที่ตั้ง : ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
300
2551 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้พื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว
   พื้นที่ : ป่าเขาฉกรรจ์
   ที่ตั้ง : ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
350
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูง
   พื้นที่ : ป่าโคกสูงและป่าตาพระยา
   ที่ตั้ง : ต. อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูง (ปี 2552) จังหวัดสระแก้ว
   พื้นที่ : ป่าโคกสูง
   ที่ตั้ง : ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
300
2551 โครงการฟื้นฟูต้นน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกงแบบบูรณาการ แปลงที่ 9
   พื้นที่ : ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้และป่าพระสทึง
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
1,050
2551 โครงการฟื้นฟูต้นน้ำลุ่มน้ำบางปะกงแบบบูรณาการ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้และป่าพระสทึง
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.สระแก้ว
1,200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรณ์ฝั่งเหนือ ปี 2552 จังหวัดสระแก้ว แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯป่าเขาฉกรรณ์ฝั่งเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดสระแก้ว แปลงที่ 8
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
300
2551 โครงการทับทิมสยาม 02
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.สระแก้ว
650
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดสระแก้ว แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกสูงและป่าตาพระยา
   ที่ตั้ง : ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
200
2551 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ แปลงที่ 2 จังหวัดสระแก้ว
   พื้นที่ : ป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูง ที่ 6 จังหวัดสระแก้ว
   พื้นที่ : ป่าโคกสูง
   ที่ตั้ง : ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
200
2552 โครงการฟื้นฟูต้นน้ำบางประกงแบบบูรณาการ แปลงที่ 2 จังหวัดสระแก้ว
   พื้นที่ : ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
900
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดสระแก้ว แปลงที่ 7
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
300
2552 โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำบางประกงแบบบูรณาการ แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้และป่าพระสทึง
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
900
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดสระแก้ว แปลงที่ 10
   พื้นที่ : ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้และป่าพระสทึง
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดสระแก้ว แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตาพระยา
   ที่ตั้ง : ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
300
2546 สวนป่าเขาพลูหีบ (ปจ.12)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.สระแก้ว
900
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 1 จังหวัดสระแก้ว
   พื้นที่ : ป่าวัฒนานคร
   ที่ตั้ง : ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
145
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 2 จังหวัดสระแก้ว
   พื้นที่ : ป่าวัฒนานคร
   ที่ตั้ง : ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
155
 
รวม
23,674
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :