หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 37 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 834
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่านาอิน-นายาง
   บ้าน : หนองกวาง หมู่ที่ : 2 ตำบล : นายาง
   อำเภอ : พิชัย จังหวัด : อุตรดิตถ์
10
2 รหัสไฟป่า : 835
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยเกียงพา และป่าน้ำไคร้
   บ้าน : ฝางแล้ง หมู่ที่ : 4 ตำบล : ขุนฝาง
   อำเภอ : เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด : อุตรดิตถ์
18
3 รหัสไฟป่า : 837
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยเกียงพา และป่าน้ำไคร้
   บ้าน : งิ้วงาม หมู่ที่ : 5 ตำบล : งิ้วงาม
   อำเภอ : เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด : อุตรดิตถ์
15
4 รหัสไฟป่า : 838
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หนองกวาง หมู่ที่ : ตำบล : นายาง
   อำเภอ : พิชัย จังหวัด : อุตรดิตถ์
20
5 รหัสไฟป่า : 839
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : วังปรากฎ หมู่ที่ : ตำบล : ป่าคาย
   อำเภอ : ทองแสนขัน จังหวัด : อุตรดิตถ์
3
6 รหัสไฟป่า : 840
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ่อทอง หมู่ที่ : ตำบล : บ่อทอง
   อำเภอ : ทองแสนขัน จังหวัด : อุตรดิตถ์
10
7 รหัสไฟป่า : 841
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หนองกวาง หมู่ที่ : ตำบล : นายาง
   อำเภอ : พิชัย จังหวัด : อุตรดิตถ์
15
8 รหัสไฟป่า : 842
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ไร่ หมู่ที่ : ตำบล : น้ำอ่าง
   อำเภอ : ตรอน จังหวัด : อุตรดิตถ์
25
9 รหัสไฟป่า : 843
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ผาเลือด หมู่ที่ : ตำบล : ผาเลือด
   อำเภอ : ท่าปลา จังหวัด : อุตรดิตถ์
17
10 รหัสไฟป่า : 844
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยเกียงพา และป่าน้ำไคร้
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : ขุนฝาง
   อำเภอ : เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด : อุตรดิตถ์
120
11 รหัสไฟป่า : 2267
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยเกียงพา และป่าน้ำไคร้
   บ้าน : บ้านห้วยพลูนก หมู่ที่ : 2 ตำบล : ขุนฝาง
   อำเภอ : เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด : อุตรดิตถ์
70
12 รหัสไฟป่า : 2268
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าแม่จริม
   บ้าน : บ้านผาเต่า หมู่ที่ : 3 ตำบล : ผาเลือด
   อำเภอ : ท่าปลา จังหวัด : อุตรดิตถ์
40
13 รหัสไฟป่า : 2269
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยเกียงพา และป่าน้ำไคร้
   บ้าน : หมู่ที่ : 2,3,4 ตำบล : ขุนฝาง
   อำเภอ : เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด : อุตรดิตถ์
80
14 รหัสไฟป่า : 2270
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยเกียงพา และป่าน้ำไคร้
   บ้าน : หมู่ที่ : 5 ตำบล : งิ้วงาม
   อำเภอ : เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด : อุตรดิตถ์
80
15 รหัสไฟป่า : 2271
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยเกียงพา และป่าน้ำไคร้
   บ้าน : บ้านห้วยพลูนก หมู่ที่ : 2 ตำบล : ขุนฝาง
   อำเภอ : เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด : อุตรดิตถ์
50
16 รหัสไฟป่า : 2272
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยเกียงพา และป่าน้ำไคร้
   บ้าน : หมู่ที่ : 7 ตำบล : วังดิน
   อำเภอ : เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด : อุตรดิตถ์
50
17 รหัสไฟป่า : 2273
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าหลังวัดน้ำวังหลวง
   บ้าน : หมู่ที่ : 10 ตำบล : บ้านด่าน
   อำเภอ : เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด : อุตรดิตถ์
15
18 รหัสไฟป่า : 2274
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าหลังบ้านนาป่าคาย
   บ้าน : บ้านนาป่าคาย หมู่ที่ : 4 ตำบล : ป่าคาย
   อำเภอ : ทองแสนขัน จังหวัด : อุตรดิตถ์
25
19 รหัสไฟป่า : 2275
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยช้าง และป่าปู่เจ้า
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : ฝายหลวง
   อำเภอ : ลับแล จังหวัด : อุตรดิตถ์
50
20 รหัสไฟป่า : 2276
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่านาอิน-นายาง
   บ้าน : บ้านหนองกวาง หมู่ที่ : 2 ตำบล : นายาง
   อำเภอ : พิชัย จังหวัด : อุตรดิตถ์
25
21 รหัสไฟป่า : 2277
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยเกียงพา และป่าน้ำไคร้
   บ้าน : หมู่ที่ : 5 ตำบล : งิ้วงาม
   อำเภอ : เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด : อุตรดิตถ์
150
22 รหัสไฟป่า : 2278
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่านาอิน-นายาง
   บ้าน : บ้านเขาขาด หมู่ที่ : ตำบล : นายาง
   อำเภอ : พิชัย จังหวัด : อุตรดิตถ์
30
23 รหัสไฟป่า : 2279
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยเกียงพา และป่าน้ำไคร้
   บ้าน : บ้านห้วยกั้ง หมู่ที่ : ตำบล : บ้านด่านนาขาม
   อำเภอ : เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด : อุตรดิตถ์
100
24 รหัสไฟป่า : 2280
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยเกียงพา และป่าน้ำไคร้
   บ้าน : บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ : 5 ตำบล : งิ้วงาม
   อำเภอ : เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด : อุตรดิตถ์
35
25 รหัสไฟป่า : 2281
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา
   บ้าน : บ้านวังดิน หมู่ที่ : 6 ตำบล : วังดิน
   อำเภอ : เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด : อุตรดิตถ์
120
26 รหัสไฟป่า : 2282
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยเกียงพา และป่าน้ำไคร้
   บ้าน : บ้านฝางแล้ง หมู่ที่ : 4 ตำบล : ขุนฝาง
   อำเภอ : เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด : อุตรดิตถ์
100
27 รหัสไฟป่า : 2283
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยเกียงพา และป่าน้ำไคร้
   บ้าน : หมู่ที่ : 5 ตำบล : งิ้วงาม
   อำเภอ : เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด : อุตรดิตถ์
35
28 รหัสไฟป่า : 2284
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยช้าง และป่าปู่เจ้า
   บ้าน : หมู่ที่ : 10 ตำบล : ฝายหลวง
   อำเภอ : ลับแล จังหวัด : อุตรดิตถ์
50
29 รหัสไฟป่า : 2285
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ้านงอมสัก หมู่ที่ : ตำบล : ท่าแฝก
   อำเภอ : ท่าปลา จังหวัด : อุตรดิตถ์
30
30 รหัสไฟป่า : 2286
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยเกียงพา และป่าน้ำไคร้
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : งิ้วงาม
   อำเภอ : เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด : อุตรดิตถ์
30
12
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :