หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 54 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 422
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำยาว และป่าน้ำสวด
   บ้าน : เฉลิมราช หมู่ที่ : 8 ตำบล : ปอน
   อำเภอ : ทุ่งช้าง จังหวัด : น่าน
10
2 รหัสไฟป่า : 423
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าชุมชน
   บ้าน : วังว้า หมู่ที่ : 5 ตำบล : ท่าวังผา
   อำเภอ : ท่าวังผา จังหวัด : น่าน
6
3 รหัสไฟป่า : 480
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำสา และป่าแม่สาครฝั่งซ้าย
   บ้าน : ฝั่งหมิ่น หมู่ที่ : 6 ตำบล : อ่ายนาไลย
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
10
4 รหัสไฟป่า : 1127
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่าเพชรบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้
   บ้าน : หมู่ที่ : 1 ตำบล : พุสวรรค์
   อำเภอ : แก่งกระจาน จังหวัด : เพชรบุรี
5
5 รหัสไฟป่า : 1281
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 1 (เชียงใหม่)
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : ดอยฮาง
   อำเภอ : เมืองเชียงราย จังหวัด : เชียงราย
100
6 รหัสไฟป่า : 1282
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 2 (เชียงราย)
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : บ้านแซว
   อำเภอ : เชียงแสน จังหวัด : เชียงราย
20
7 รหัสไฟป่า : 1283
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 2 (เชียงราย)
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : ดอยฮาง
   อำเภอ : เมืองเชียงราย จังหวัด : เชียงราย
60
8 รหัสไฟป่า : 1403
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ : 6 ตำบล : ออนเหนือ
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
20
9 รหัสไฟป่า : 1404
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าขุนแม่ทา
   บ้าน : บ้านป่าไม้ หมู่ที่ : 10 ตำบล : ออนเหนือ
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
20
10 รหัสไฟป่า : 1405
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้
   บ้าน : บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ : 2 ตำบล : บ้านสหกรณ์
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
5
11 รหัสไฟป่า : 1455
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ้านห้วยจะค่าน หมู่ที่ : ตำบล : ปิงโค้ง
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
50
12 รหัสไฟป่า : 1492
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : ปางหมู
   อำเภอ : เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
30
13 รหัสไฟป่า : 1519
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ลาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : แม่ลาน้อย
   อำเภอ : แม่ลาน้อย จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
4
14 รหัสไฟป่า : 1541
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสบเมย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : ปางหมู
   อำเภอ : เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
250
15 รหัสไฟป่า : 1637
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าบ้านโฮ่ง
   บ้าน : บ้านดงห้วยเย็น หมู่ที่ : 14 ตำบล : บ้านโฮ่ง
   อำเภอ : บ้านโฮ่ง จังหวัด : ลำพูน
30
16 รหัสไฟป่า : 1638
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : มะเขือแจ้
   อำเภอ : เมืองลำพูน จังหวัด : ลำพูน
80
17 รหัสไฟป่า : 1639
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ทา
   บ้าน : บ้านศาลาแม่ทา หมู่ที่ : 3 ตำบล : ทาสบเส้า
   อำเภอ : แม่ทา จังหวัด : ลำพูน
50
18 รหัสไฟป่า : 1725
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ยางและป่าแม่อาง
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : พระบาท
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
5
19 รหัสไฟป่า : 1726
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่จาง
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : พระบาท
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
10
20 รหัสไฟป่า : 1727
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ้านผาลาด หมู่ที่ : 4 ตำบล : พระบาท
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
20
21 รหัสไฟป่า : 1728
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่จาง
   บ้าน : บ้านผาลาด หมู่ที่ : 4 ตำบล : พระบาท
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
30
22 รหัสไฟป่า : 1803
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดอยทาและป่าดอยบ่อส้ม
   บ้าน : บ้านขันไชย หมู่ที่ : 7 ตำบล : เวียง
   อำเภอ : เทิง จังหวัด : เชียงราย
10
23 รหัสไฟป่า : 1838
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้
   บ้าน : บ้านกิ่วม่วง หมู่ที่ : 5 ตำบล : ดู่พงษ์
   อำเภอ : สันติสุข จังหวัด : น่าน
20
24 รหัสไฟป่า : 1839
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยแม่ขะนิง
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : เมืองน่าน จังหวัด : น่าน
10
25 รหัสไฟป่า : 1840
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง
   บ้าน : บ้านชี หมู่ที่ : 7 ตำบล : เชียงกลาง
   อำเภอ : เชียงกลาง จังหวัด : น่าน
10
26 รหัสไฟป่า : 1909
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าน้ำลี
   บ้าน : บ้านนากื่น หมู่ที่ : 10 ตำบล : นาทะนุง
   อำเภอ : นาหมื่น จังหวัด : น่าน
100
27 รหัสไฟป่า : 1910
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
   บ้าน : บ้านห้วยนาย หมู่ที่ : 9 ตำบล : นาทะนุง
   อำเภอ : นาหมื่น จังหวัด : น่าน
50
28 รหัสไฟป่า : 1911
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่าน ตอนใต้
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : นาทะนุง
   อำเภอ : นาหมื่น จังหวัด : น่าน
100
29 รหัสไฟป่า : 2088
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : 3 ตำบล : ปากกาง
   อำเภอ : ลอง จังหวัด : แพร่
2
30 รหัสไฟป่า : 2089
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : พื้นที่เกษตร
   บ้าน : บ้านโคนป่าหิน หมู่ที่ : 4 ตำบล : แม่ปาน
   อำเภอ : ลอง จังหวัด : แพร่
3
12
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :