หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ป่าเสื่อมโทรม


สรุปผลข้อมูลป่าเสื่อมโทรม รายจังหวัด
แผนที่ตั้งข้อมูลป่าเสื่อมโทรม
สรุปผลข้อมูลป่าเสื่อมโทรม รายจังหวัด  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่เริ่มโครงการ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้จำนวน
(แหล่ง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 21,241-0-60
   - อุดรธานี11,079-0-0
   - หนองคาย1162-0-60
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 53,100-0-0
   - ขอนแก่น1100-0-0
   - มหาสารคาม1100-0-0
   - ร้อยเอ็ด11,000-0-0
   - กาฬสินธุ์1700-0-0
   - มุกดาหาร11,200-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 21,300-0-0
   - ราชบุรี1100-0-0
   - กาญจนบุรี11,200-0-0
รวม
95,641-0-60
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :