หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 13 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองตาไก้
    บ้านหนองตาไก้ (หมู่ 6) ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหยวก จ.ชัยภูมิ
400-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านห้วยพลวง
    ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหยวก จ.ชัยภูมิ
1,154-1-84
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองกุงดำ
    ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหยวก จ.ชัยภูมิ
783-3-35
2558 ป่าชุมชนตำบลธาตุทอง
    ธาตุ (หมู่ 1), หนองกุงใหม่ (หมู่ 3), ธาตุกลาง (หมู่ 9), หนองกุงศรี (หมู่ 7), ธาตุทอง (หมู่ 10) ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหยวก จ.ชัยภูมิ
6,500-0-0
2557 ป่าชุมชนตำบลภูผักปัง (ภูหยวก)
    แข้ (หมู่ 5), หนองหว้า (หมู่ 6), โนนดินแดง (หมู่ 7), โนนสลวย (หมู่ 11), แข้ (หมู่ 14), หนองบัวทอง (หมู่ 15) ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหยวก จ.ชัยภูมิ
6,035-2-77
2557 ป่าชุมชนบ้านบุฉนวน (แปลงที่ 1-3)
    บ้านบุฉนวน แปลงที่ 1 (หมู่ 6), บ้านบุฉนวน แปลงที่ 2 (หมู่ 6), บ้านบุฉนวน แปลงที่ 3 (หมู่ 6) ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
1,530-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านซับสมบูรณ์
    ซับสมบูรณ์ (หมู่ 9) ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
365-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านวังช้าง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านวังช้าง แปลงที่ 1(เขากลอย) (หมู่ 11), บ้านวังช้าง แปลงที่ 2 (เขากระโจม) (หมู่ 11) ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
1,885-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านซับห่าง
    ซับห่าง (หมู่ 9) ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านตาดรินทอง
    ตาดรินทอง (หมู่ 6) ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ จ.ชัยภูมิ
4,426-2-0
2547 ป่าชุมชนซับม่วง (แปลงที่ 1-2)
    ซับม่วง (หมู่ 8) ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
243-2-35
2544 ป่าชุมชนวังคก-เขาซ่าเลือด
    หนองหิน ต.วะตะแบก (หมู่ 10), โคกรัง (หมู่ 5), ยางเตี้ย (หมู่ 7), คลองสระแก้ว (หมู่ 17), โนนสง่า (หมู่ 19), โนนสน (หมู่ 22), ไร่พัฒนา ต.บ้านไร่ (หมู่ 11) ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
2,626-1-87
2543 ป่าชุมชนบ้านชีลองใต้
    ชีลองใต้ (หมู่ 6) ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้บางส่วนและป่าหมายเลขสิบแปลงที่ 2 จ.ชัยภูมิ
180-0-0
 
รวม
26,230-2-18
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :