หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 41 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2561 ชื่อเจ้าของ : นางทองปรุง ดรุณศรี
   ที่ตั้ง : ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
23-0-15
2561 ชื่อเจ้าของ : นายช้วน โพธิ์ทอง
   ที่ตั้ง : ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
21-1-20
2561 ชื่อเจ้าของ : นายไพทูรย์ ดรุณศรี
   ที่ตั้ง : ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
32-1-15
2561 ชื่อเจ้าของ : นางสำอางค์ แสงสุริยะ
   ที่ตั้ง : ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
39-1-40
2561 ชื่อเจ้าของ : นางฮู้ แสงสุริยา
   ที่ตั้ง : ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
26-1-18
2561 ชื่อเจ้าของ : นางทิพย์ หิรัญวงศ์
   ที่ตั้ง : ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
31-1-7
2561 ชื่อเจ้าของ : นางสาวอมรา รอดศิริ
   ที่ตั้ง : ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
18-1-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นางสำอางค์ แสงสุริยะ
   ที่ตั้ง : ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
39-1-40
2561 ชื่อเจ้าของ : นายกี้ สงวนจิตร์
   ที่ตั้ง : ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
6-1-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นางลำใย น้อยเขียว
   ที่ตั้ง : ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
20-1-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นางสำอางค์ แสงสุริยะ
   ที่ตั้ง : ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
39-1-40
2561 ชื่อเจ้าของ : นายหนู สร้อยทอง
   ที่ตั้ง : ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
15-3-20
2561 ชื่อเจ้าของ : นางอุไร จรูญศรี
   ที่ตั้ง : ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
10-1-40
2561 ชื่อเจ้าของ : นางมณีนาถ ประยงค์พันธฺ
   ที่ตั้ง : ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
22-1-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายสำราญ ยอแสง
   ที่ตั้ง : ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
22-2-25
2561 ชื่อเจ้าของ : นางแจ๋ว ลิ้มเจริญ
   ที่ตั้ง : ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
4-3-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นางนุช สกุณา
   ที่ตั้ง : ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
9-2-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายปี่ เรืองอร่าม
   ที่ตั้ง : ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
8-2-18
2561 ชื่อเจ้าของ : นายปริญญา ดรุณศรี
   ที่ตั้ง : ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
21-2-10
2561 ชื่อเจ้าของ : นายกิมซั้ว แซ่ลิ้ม
   ที่ตั้ง : ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
25-3-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายสมบัติ เกษนิล
   ที่ตั้ง : ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
14-1-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายละ แสงอาทิตย์
   ที่ตั้ง : ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
4-2-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นางนิภา จันทร์ธร
   ที่ตั้ง : ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
30-2-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายจวด ศรีใส
   ที่ตั้ง : ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
13-2-35
2561 ชื่อเจ้าของ : นางอุทัยวรรณ แก้วสัญจร
   ที่ตั้ง : ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
10-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายอ้วน คชพันธ์
   ที่ตั้ง : ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
30-1-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายกี้ สงวนจิตร์
   ที่ตั้ง : ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
6-1-15
2561 ชื่อเจ้าของ : นายชอ้อน ดรุณศรี
   ที่ตั้ง : ต.--= ไม่ระบุ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
30-0-15
2561 ชื่อเจ้าของ : นายชอ้อน ดรุณศรี
   ที่ตั้ง : ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
30-0-15
2561 ชื่อเจ้าของ : นางเรณู สุขล้วน
   ที่ตั้ง : ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
11-3-16
12
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :