หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 10 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2566 รหัสป่าเอกชน : 63368
   ที่ตั้ง : ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
17-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 58935
   ที่ตั้ง : ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
4-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 58934
   ที่ตั้ง : ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
7-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 58937
   ที่ตั้ง : ต.ลำตะเคียน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
8-2-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 58936
   ที่ตั้ง : ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
3-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 45017
   ที่ตั้ง : ต.รางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
21-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 38379
   ที่ตั้ง : ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
8-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 26466
   ที่ตั้ง : ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
2-0-0
2554 รหัสป่าเอกชน : 3160
   ที่ตั้ง : ต.ดอนลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม(ศสส.)
10-0-0
2557 รหัสป่าเอกชน : 20007
   ที่ตั้ง : ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม(ศสส.)
4-0-0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :