หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
โครงการ :
No.ปีที่สำรวจจำนวน
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1 252124-0-0
2 253531-3-58
3 56012-0-0
4 2256252-0-0
5 2526863-0-87
6 2533111-1-25
7 2537213-2-0
8 2538217-3-73
9 254213-2-85
10 254315-0-0
11 2544140-0-0
12 254612-0-0
13 2547222-0-0
14 2548210-0-0
15 25501683,516-2-57.5
16 25512433,797-2-94
17 25522924,505-0-23
18 25533,07723,369-3-7
19 255411,72191,874-0-5.2
20 25551,54715,671-0-74
21 25561,76323,290-1-69
22 25571,14911,344-1-15
23 25581,96121,642-3-94
24 25595544,802-0-19.51
25 25609,05375,725-1-31.7
26 25618,24481,772-3-.48
27 25627,67474,602-0-90.85
28 25634,13444,368-0-97.7
29 25643,725159,961-1-3.9
30 25653,40175,490-0-70.89
31 266213-0-0
 
รวม
58,737716,035-2-81.73
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :