หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
โครงการ :
No.ปีที่สำรวจจำนวน
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1 56711-1-88
2 2537213-2-0
3 2538217-3-73
4 254213-2-85
5 254315-0-0
6 254612-0-0
7 2547222-0-0
8 2548210-0-0
9 25501683,516-2-57.5
10 25512433,797-2-94
11 25522934,508-0-23
12 25533,07923,421-0-32
13 255411,72191,874-0-91.2
14 25551,54715,671-0-74
15 25561,76323,290-1-69
16 25571,14911,344-1-15
17 25581,96121,642-3-94
18 25595544,802-0-19.51
19 25609,26479,023-1-56.7
20 25618,53086,706-0-57.98
21 25627,80576,732-0-68.85
22 25634,33847,285-0-66.7
23 25644,050164,253-2-13.9
24 25655,19595,243-2-39.88
25 25661,80370,854-0-18.3
26 25674184,941-2-88.4
 
รวม
63,893828,984-0-25.92
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :