หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
โครงการ :
No.ปีที่สำรวจจำนวน
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1 2537111-2-0
2 2538114-2-0
3 254213-2-85
4 254612-0-0
5 25501593,331-0-57.5
6 25512403,744-3-34
7 25522894,452-2-73
8 25532,61116,603-0-72
9 255410,62778,202-0-62
10 25557647,656-0-16
11 25569349,564-0-27
12 25571,05210,088-0-36
13 25581,31614,015-3-62.3
14 25594112,560-3-84.81
15 25609,05475,727-1-31.7
16 25618,32583,120-3-6.48
17 25627,68574,741-1-77.85
18 25634,15344,592-3-20.7
19 25643,796160,957-0-72.9
20 25654,87991,642-1-24.8
21 25661,58268,742-1-23.4
 
รวม
57,881749,774-3-67.44
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :