หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
จำนวน 1674 รายการ
ปีที่เข้าโครงการรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่ปลูก(ไร่)
2554 ชื่อเจ้าของ : นายอินตา กันตีมูล
   ที่ตั้ง : ต.--= ไม่ระบุ อ.--= ไม่ระบุ จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม(ศสส.)
3-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายประสิทธิ์ ใจจา
   ที่ตั้ง : ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม(ศสส.)
2-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายบุญเทือน คำจันทร์
   ที่ตั้ง : ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม(ศสส.)
2-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายคอย ฐานพรม
   ที่ตั้ง : ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
1-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายพิราช พลราชม
   ที่ตั้ง : ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
5-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายทองจันทร์ สุริโย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
3-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นางสาวศิริวรรณ ตะยาภรณ์
   ที่ตั้ง : ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
6-3-87
2554 ชื่อเจ้าของ : นายธีรเทพ ตรีรุจิรวงศ์
   ที่ตั้ง : ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
50-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นางหนูไชย นวกิจรังสรรค์
   ที่ตั้ง : ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
50-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : นายวิรุฬ เติมรุ่งเรืองเลิศ
   ที่ตั้ง : ต.มาบกราด อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
12-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : นางเบญจา พิบูลย์
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
19-3-99
2555 ชื่อเจ้าของ : นายขะ คำตั้งหน้า
   ที่ตั้ง : ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.นครพนม
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
10-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายพิราช พลราชม
   ที่ตั้ง : ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
5-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายวินัย ชัยคุณานันท์
   ที่ตั้ง : ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
50-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายบำเพ็ญ พรานนท์สถิตย์
   ที่ตั้ง : ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
6-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นางทัศนีย์ โพธิ์ศรี
   ที่ตั้ง : ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
6-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายวิโรจน์ พรมเหมาะ
   ที่ตั้ง : ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
5-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นางคำใบ ป้อมไชยา
   ที่ตั้ง : ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
2-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายวัฒนา เลี้ยววัฒนา
   ที่ตั้ง : ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
45-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นางอำพร วิริยะกิจ
   ที่ตั้ง : ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
6-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายสำเนียง คัทจิต
   ที่ตั้ง : ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
10-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายจูม เขื่อนกองแก้ว
   ที่ตั้ง : ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
15-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : นายปัญญาพล ธรรมสาโรช
   ที่ตั้ง : ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
12-1-43
2555 ชื่อเจ้าของ : นายกุ่ย ไชยชาญ
   ที่ตั้ง : ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
2-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายสุดใจ สิทธิโยธี
   ที่ตั้ง : ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
15-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : นางจิราภา เอี่ยมศิลา
   ที่ตั้ง : ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
30-0-0
2557 ชื่อเจ้าของ : นายทรงชัย ปัญจวัฒนกุล
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
49-1-11
2557 ชื่อเจ้าของ : นายโยธิน ปัญจวัฒนกูล
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
49-0-64
2555 ชื่อเจ้าของ : นางสาวไข่มุก ไชยชาญ
   ที่ตั้ง : ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
10-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : น่ายบำเพ็ญ พรานนท์สถิตย์
   ที่ตั้ง : ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
10-0-0
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :