หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
จำนวน 1567 รายการ
ปีที่เข้าโครงการรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่ปลูก(ไร่)
2554 ชื่อเจ้าของ : นายอินตา กันตีมูล
   ที่ตั้ง : ต.--= ไม่ระบุ อ.--= ไม่ระบุ จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม(ศสส.)
3-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายประสิทธิ์ ใจจา
   ที่ตั้ง : ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม(ศสส.)
2-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายบุญเทือน คำจันทร์
   ที่ตั้ง : ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม(ศสส.)
2-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายจูม เขื่อนกองแก้ว
   ที่ตั้ง : ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
15-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นางทัศนีย์ โพธิ์ศรี
   ที่ตั้ง : ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
6-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายวิโรจน์ พรมเหมาะ
   ที่ตั้ง : ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
5-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นางคำใบ ป้อมไชยา
   ที่ตั้ง : ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
2-0-0
2557 ชื่อเจ้าของ : นายทรงชัย ปัญจวัฒนกุล
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
49-1-11
2557 ชื่อเจ้าของ : นายโยธิน ปัญจวัฒนกูล
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
49-0-64
2556 ชื่อเจ้าของ : นายวิรุฬ เติมรุ่งเรืองเลิศ
   ที่ตั้ง : ต.มาบกราด อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
12-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายสำเนียง คัทจิต
   ที่ตั้ง : ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
10-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : นางอ่อนศรี โสมนัส
   ที่ตั้ง : ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
42-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : นายวัชรพงษ์ เจริญพิทยา
   ที่ตั้ง : ต.ตาลเลียน อ.กุดจัล จ.อุดรธานี
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
10-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นางสุมาลี คงครบ
   ที่ตั้ง : ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
20-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นางมาลารัตน์ ทิพวัง
   ที่ตั้ง : ต.ช้่างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
5-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : นางพิไลลักษณ์ โนนทิง
   ที่ตั้ง : ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
20-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : นายบุญจันทร์ ดาธรรม
   ที่ตั้ง : ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
15-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : นางสมจิตร เผือกผาสุข
   ที่ตั้ง : ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
10-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : นายเงิน หลวงวัง
   ที่ตั้ง : ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
10-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : นายโสม พันธ์พรม
   ที่ตั้ง : ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
10-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายชัยฤทธิ์ จันทร์สุริวงค์
   ที่ตั้ง : ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
30-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายบรรเจิด เขื่อนกองแก้ว
   ที่ตั้ง : ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
12-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายวีระบุตร วงค์ประทุม
   ที่ตั้ง : ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
18-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : นายธีระ แสนพลมาตย์
   ที่ตั้ง : ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
15-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : นายเปี่ยง คนยืน
   ที่ตั้ง : ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
10-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : นายปรีชา ธรรมประเสริฐ (แปลง 1)
   ที่ตั้ง : ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
200-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : นางเฉลียง วรรณกูล
   ที่ตั้ง : ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
10-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : นายคูณ ภูมิเขต
   ที่ตั้ง : ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
10-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : นางนงคราญ สุขันธ์
   ที่ตั้ง : ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
37-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : นายพันธ์ ภูคำสอน
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
10-0-0
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :