หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 38 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2554 รหัสป่าเอกชน : 3161
   ที่ตั้ง : ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม(ศสส.)
10-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 26467
   ที่ตั้ง : ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
2-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 26469
   ที่ตั้ง : ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
50-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 29570
   ที่ตั้ง : ต.บ่อแร่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
10-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 26468
   ที่ตั้ง : ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
2-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 37811
   ที่ตั้ง : ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
8-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 37813
   ที่ตั้ง : ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 37817
   ที่ตั้ง : ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
2-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 38360
   ที่ตั้ง : ต.สามง่าม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
6-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 37933
   ที่ตั้ง : ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
15-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 43402
   ที่ตั้ง : ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
5-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 43403
   ที่ตั้ง : ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
5-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 43404
   ที่ตั้ง : ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
5-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 43405
   ที่ตั้ง : ต.สามง่าม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
5-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 49328
   ที่ตั้ง : ต.คลองขนาก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
2-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 49324
   ที่ตั้ง : ต.จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
2-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 49332
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
10-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 49336
   ที่ตั้ง : ต.จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
6-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 49338
   ที่ตั้ง : ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
11-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 49341
   ที่ตั้ง : ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
5-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 49343
   ที่ตั้ง : ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
7-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 49346
   ที่ตั้ง : ต.คลองขนาก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
5-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 48480
   ที่ตั้ง : ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
3-0-0
2563 รหัสป่าเอกชน : 52654
   ที่ตั้ง : ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
5-0-0
2563 รหัสป่าเอกชน : 52649
   ที่ตั้ง : ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
4-0-0
2563 รหัสป่าเอกชน : 52656
   ที่ตั้ง : ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
7-0-0
2563 รหัสป่าเอกชน : 52651
   ที่ตั้ง : ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
5-0-0
2564 รหัสป่าเอกชน : 56981
   ที่ตั้ง : ต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
5-0-0
2564 รหัสป่าเอกชน : 56983
   ที่ตั้ง : ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
2-0-0
2564 รหัสป่าเอกชน : 56984
   ที่ตั้ง : ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
5-0-0
12
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :