หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 30 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2557 รหัสป่าเอกชน : 20002
   ที่ตั้ง : ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม(ศสส.)
3-0-0
2557 รหัสป่าเอกชน : 20005
   ที่ตั้ง : ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม(ศสส.)
9-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 29579
   ที่ตั้ง : ต.--= ไม่ระบุ อ.--= ไม่ระบุ จ.สิงห์บุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
37-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 37824
   ที่ตั้ง : ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
4-1-50
2561 รหัสป่าเอกชน : 37789
   ที่ตั้ง : ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
7-1-44
2561 รหัสป่าเอกชน : 37790
   ที่ตั้ง : ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
3-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 37821
   ที่ตั้ง : ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
3-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 39374
   ที่ตั้ง : ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
-
2561 รหัสป่าเอกชน : 39375
   ที่ตั้ง : ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
2-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 39377
   ที่ตั้ง : ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
7-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 38363
   ที่ตั้ง : ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
6-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 43322
   ที่ตั้ง : ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
7-1-54
2562 รหัสป่าเอกชน : 43323
   ที่ตั้ง : ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
3-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 45383
   ที่ตั้ง : ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
3-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 45384
   ที่ตั้ง : ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
4-1-50
2565 รหัสป่าเอกชน : 59009
   ที่ตั้ง : ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
7-1-54
2565 รหัสป่าเอกชน : 59010
   ที่ตั้ง : ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
3-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 59011
   ที่ตั้ง : ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
3-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 59012
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
4-1-50
2565 รหัสป่าเอกชน : 58927
   ที่ตั้ง : ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
9-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 59436
   ที่ตั้ง : ต.--= ไม่ระบุ อ.--= ไม่ระบุ จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
-
2565 รหัสป่าเอกชน : 59434
   ที่ตั้ง : ต.--= ไม่ระบุ อ.--= ไม่ระบุ จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
-
2565 รหัสป่าเอกชน : 59441
   ที่ตั้ง : ต.--= ไม่ระบุ อ.--= ไม่ระบุ จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
-
2565 รหัสป่าเอกชน : 59437
   ที่ตั้ง : ต.--= ไม่ระบุ อ.--= ไม่ระบุ จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
-
2565 รหัสป่าเอกชน : 59433
   ที่ตั้ง : ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
6-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 59438
   ที่ตั้ง : ต.--= ไม่ระบุ อ.--= ไม่ระบุ จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
-
2566 รหัสป่าเอกชน : 63488
   ที่ตั้ง : ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
3-0-0
2566 รหัสป่าเอกชน : 63483
   ที่ตั้ง : ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
3-0-0
2566 รหัสป่าเอกชน : 63486
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
4-1-50
2566 รหัสป่าเอกชน : 63487
   ที่ตั้ง : ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
7-1-54
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :