หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 108 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2554 รหัสป่าเอกชน : 13697
   ที่ตั้ง : ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
6-0-0
2554 รหัสป่าเอกชน : 13701
   ที่ตั้ง : ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
20-0-0
2554 รหัสป่าเอกชน : 13713
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
5-0-0
2554 รหัสป่าเอกชน : 13718
   ที่ตั้ง : ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
10-0-0
2554 รหัสป่าเอกชน : 13725
   ที่ตั้ง : ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
26-0-0
2554 รหัสป่าเอกชน : 13707
   ที่ตั้ง : ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
14-0-0
2554 รหัสป่าเอกชน : 13696
   ที่ตั้ง : ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
10-0-0
2554 รหัสป่าเอกชน : 13698
   ที่ตั้ง : ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
18-0-0
2554 รหัสป่าเอกชน : 13699
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
13-0-0
2554 รหัสป่าเอกชน : 13704
   ที่ตั้ง : ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
50-0-0
2554 รหัสป่าเอกชน : 13706
   ที่ตั้ง : ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
50-0-0
2554 รหัสป่าเอกชน : 13715
   ที่ตั้ง : ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
60-0-0
2554 รหัสป่าเอกชน : 13716
   ที่ตั้ง : ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
25-0-0
2554 รหัสป่าเอกชน : 13723
   ที่ตั้ง : ต.แมนางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
8-0-0
2554 รหัสป่าเอกชน : 13700
   ที่ตั้ง : ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
9-0-0
2554 รหัสป่าเอกชน : 13703
   ที่ตั้ง : ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
6-0-0
2554 รหัสป่าเอกชน : 13689
   ที่ตั้ง : ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
3-0-0
2554 รหัสป่าเอกชน : 13692
   ที่ตั้ง : ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
5-0-0
2554 รหัสป่าเอกชน : 13705
   ที่ตั้ง : ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
50-0-0
2554 รหัสป่าเอกชน : 13712
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
7-0-0
2554 รหัสป่าเอกชน : 13694
   ที่ตั้ง : ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
12-0-0
2554 รหัสป่าเอกชน : 13693
   ที่ตั้ง : ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
2-0-0
2554 รหัสป่าเอกชน : 13710
   ที่ตั้ง : ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
11-0-0
2554 รหัสป่าเอกชน : 13724
   ที่ตั้ง : ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
20-0-0
2554 รหัสป่าเอกชน : 13722
   ที่ตั้ง : ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
4-0-0
2554 รหัสป่าเอกชน : 13702
   ที่ตั้ง : ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
40-0-0
2554 รหัสป่าเอกชน : 13720
   ที่ตั้ง : ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
37-0-0
2554 รหัสป่าเอกชน : 13714
   ที่ตั้ง : ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
3-0-0
2554 รหัสป่าเอกชน : 13721
   ที่ตั้ง : ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
36-0-0
2554 รหัสป่าเอกชน : 13708
   ที่ตั้ง : ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
10-0-0
1234
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :