หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 13 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2560 รหัสป่าเอกชน : 30733
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ปัตตานี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
7-1-80
2561 รหัสป่าเอกชน : 33477
   ที่ตั้ง : ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
2-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 33479
   ที่ตั้ง : ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 33475
   ที่ตั้ง : ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
2-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 39524
   ที่ตั้ง : ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
5-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 39525
   ที่ตั้ง : ต.ตะลุโบะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
2-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 43818
   ที่ตั้ง : ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 43799
   ที่ตั้ง : ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
7-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 43803
   ที่ตั้ง : ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
6-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 43815
   ที่ตั้ง : ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-0-0
2563 รหัสป่าเอกชน : 53126
   ที่ตั้ง : ต.วัด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
7-1-85
2563 รหัสป่าเอกชน : 53128
   ที่ตั้ง : ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
41-2-63
2564 รหัสป่าเอกชน : 58415
   ที่ตั้ง : ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-0-55
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :