หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 1676 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2553 รหัสป่าเอกชน : 13165
   ที่ตั้ง : ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
20-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 13166
   ที่ตั้ง : ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
10-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 13167
   ที่ตั้ง : ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
5-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 13168
   ที่ตั้ง : ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
4-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 13169
   ที่ตั้ง : ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
4-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 13170
   ที่ตั้ง : ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
1-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 13172
   ที่ตั้ง : ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
6-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 13173
   ที่ตั้ง : ต.ราวต้นจันทร์ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
18-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 13174
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
6-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 13175
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
15-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 13176
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
16-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 13177
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
14-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 13178
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
10-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 13180
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
43-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 13181
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
15-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 13182
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
15-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 13184
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
38-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 13185
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
34-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 13187
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
12-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 13188
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
17-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 13191
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
7-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 13192
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
38-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 13193
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
2-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 13195
   ที่ตั้ง : ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
2-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 13196
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
10-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 13197
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
2-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 13199
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
7-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 13201
   ที่ตั้ง : ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
4-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 13203
   ที่ตั้ง : ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
6-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 12817
   ที่ตั้ง : ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
3-0-0
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :