หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รหัสป่าเอกชน : 15198  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.สวนกล้วย ต.--= ไม่ระบุ อ.--= ไม่ระบุ จ.สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 80 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม(ศสส.)
ปีที่สำรวจ : 2555      ปีที่ปลูก : 2555
เอกสารสิทธ์ : ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม : โฉนด
สถานะ : สวนป่า


ชนิดไม้ที่ปลูก
พันธุ์ไม้ความโตเฉลี่ย(เส้นรอบวง)
(เซนติเมตร)
ความสูงเฉลี่ย
(เมตร)
จำนวนไร่จำนวนต้น
กระถินยักษ์ 20 40 10 10
แดง 30 10 20 5
สะเดาเทียม 40 30 30 10

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : ทอสอบ5
เบอร์โทรศัพท์ :
ที่อยู่ 125 ม.256 ต.36 อ.89 จ.กก
หมายเหตุ : ยยยยยย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :