หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รหัสป่าเอกชน : 16058  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.4 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
เนื้อที่ : 8 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิทำกิน(สทก.)
ปีที่สำรวจ : 2553      ปีที่ปลูก : 2552
เอกสารสิทธ์ : ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม : สทก.1
สถานะ : สวนป่า


ชนิดไม้ที่ปลูก

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นายมะกาตา มะเรา
เบอร์โทรศัพท์ :
ที่อยู่ 75 ม.4 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
หมายเหตุ :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :