หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รหัสป่าเอกชน : 25882  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.7 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 2 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
ปีที่สำรวจ : 2561      ปีที่ปลูก : 2551
เอกสารสิทธ์ : โฉนดที่ดิน ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม :
สถานะ : สวนป่า


ชนิดไม้ที่ปลูก
พันธุ์ไม้ความโตเฉลี่ย(เส้นรอบวง)
(เซนติเมตร)
ความสูงเฉลี่ย
(เมตร)
จำนวนไร่จำนวนต้น
ตะเคียนทอง 2 20
สะเดาเทียม 2 10
ยางนา 2 4
ตะเคียนทอง 2 2

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นายกฤษฎา ใหม่น้อย
เบอร์โทรศัพท์ : 0872782320
ที่อยู่ 1/2 ม.9 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
หมายเหตุ : ตะเคียนทอง จำนวน 2 ต้น ปลูกในปี 2546
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :