หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รหัสป่าเอกชน : 26036  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม. ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เนื้อที่ : 20 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
ปีที่สำรวจ : 2560      ปีที่ปลูก :
เอกสารสิทธ์ : โฉนดที่ดิน ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม :
สถานะ : สวนป่า


ชนิดไม้ที่ปลูก
พันธุ์ไม้ความโตเฉลี่ย(เส้นรอบวง)
(เซนติเมตร)
ความสูงเฉลี่ย
(เมตร)
จำนวนไร่จำนวนต้น
มะขาม 500
จามจุรี 200
สัก 500
ชงโค 200
ประดู่ป่า 500
ไผ่ทุกชนิด 500
ขี้เหล็กบ้าน 100
มะค่าโมง 400
ขนุน 400
กัลปพฤกษ์ 100
พะยูง 200
สะเดา 200

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นายภูกิจ มณีวรรณ์
เบอร์โทรศัพท์ :
ที่อยู่ ม. ต. อ. แม่แตง จ.
หมายเหตุ :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :